Informative Inventory Report 2023. Emissies van grootschalige luchtverontreiniging 1990-2021

Informative Inventory Report 2023. Emissies van grootschalige luchtverontreiniging 1990-2021

Go to abstract

Samenvatting

Deze Informative Inventory Report rapportage (IIR) beschrijft onder andere de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in 2021 ten opzichte van 2020 en de reden van veranderingen. Ook geeft het aan in hoeverre Nederland de Europese verplichtingen heeft gehaald om de uitstoot te laten dalen ten opzichte van 2005, het zogeheten basisjaar. Uit deze inventarisatie blijkt dat, net als in 2020, in 2021 aan al deze doelen (EU Europese Unie (Europese Unie) NEC national emission ceiling (national emission ceiling)-Directive) is voldaan.

In 2021 is 121,9 kiloton ammoniak uitgestoten, 1,4 kiloton minder dan in 2020. Daarmee is de uitstoot 21 procent minder dan in het basisjaar (het NEC-doel is 13 procent minder). Dit komt vooral doordat er in de landbouw minder dieren (rund- en pluimvee en varkens) zijn gehouden en het voer van melkvee minder eiwit bevatte

De uitstoot van fijnstof PM2,5 fijnstof (fijnstof) is verder gedaald tot 14,2 kiloton in 2021, een daling van 51 procent ten opzichte van het basisjaar (het NEC-doel is 37 procent minder).

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2021 met 4,1 kiloton afgenomen en is 55 procent minder dan in het basisjaar (het NEC-doel is 45 procent minder). De daling komt doordat auto’s steeds schoner worden. Er waren wel activiteiten die iets meer stikstofoxiden uitstoten dan tijdens het begin van de coronapandemie in 2020. Zo steeg de uitstoot van vliegverkeer met 0,4 kiloton licht. Personenauto’s reden 4 procent meer kilometers, wat nog steeds 12 procent minder is dan voor de pandemie.

De uitstoot van zwaveloxiden is in 2021 1,2 kiloton hoger dan in 2020. Dat komt doordat raffinaderijen meer procesgassen hebben gestookt waar meer zwavel in zat. Daarnaast is er voor de elektriciteitsproductie meer steenkool gestookt. Ten opzichte van het basisjaar is de uitstoot van zwaveloxiden met 69 procent gedaald (het NEC-doel is 28 procent minder).

De uitstoot van vluchtige organische stoffen is in 2021 met 7,8 kiloton gestegen ten opzichte van 2020. Dit komt vooral doordat sinds de coronapandemie steeds meer handdesinfectiemiddelen worden gebruikt . Deze middelen bestaan onder andere uit vluchtige organische stoffen. Ten opzichte van het basisjaar is de uitstoot met 8 procent gedaald (het NEC-doel is 8 procent minder). Dat komt omdat het in andere sectoren minder vrijkomt.

De Nederlandse overheid gebruikt de analyses in haar nationale beleid en om internationaal over de ontwikkeling van de uitstoot te rapporteren. Het RIVM stelt dit rapport elk jaar met diverse partnerinstituten op voor het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)).

Abstract

The emissions of ammonia decreased in 2021 by 1.4 Gg to a total of 121.9 Gg as result of decreasing animal numbers and a lower protein content in feed to dairy cows.
With a reduction of 21% compared to 2005 the ammonia emissions comply with the reduction target of 13% as set by the European Union and the UNECE under the Gothenburg Protocol.

Compared to 2020 the emissions of non-methane volatile organic compounds increased by 7.8 Gg. This increase is mainly the result of increased use of disinfectants as result of the corona pandemic.
With a reduction of 8% in 2021 under the European Unions-National Emissions Ceilings Directive the emission reduction is in compliance with the reduction target of 8% as set by the European Union. However, unlike for the EU-inventory, under the UNECE Gothenburg Protocol the emissions of non-methane volatile organic compounds from manure management and agricultural soils are included in the inventory. This leads to a higher emission total with the result that the reduction target of 8% under the UNECE Gothenburg Protocol is not met in 2021.

Despite a 4% increase in total passenger car mileage in 2021 (this is still 12% lower than before de Covid19 pandemic), total nitrogen oxides emissions decreased by 4.1 Gg mainly as result of increasingly cleaner road traffic vehicles.
Under both the European Unions-National Emissions Ceilings Directive and the UNECE Gothenburg Protocol a reduction target of 45% compared to 2005 was set. With a reduction of respectively 56% and 52% compared to 2005 the nitrogen oxide emissions comply with the reduction target.

The emissions sulphur oxides increased with 1.2 Gg compared to 2020. This increase is mainly a result of higher coal use for energy purposes and higher oil use in refineries.
Under both the European Unions-National Emissions Ceilings Directive and the UNECE Gothenburg Protocol a reduction target was set of 28% compared to 2005. With a reduction of 69% the sulphur oxides emissions for both comply with the reduction target.

For non-methane volatile organic compounds the Netherlands applied for an continuation of an inventory adjustment to meet compliance with the reduction target set by the UNECE under the Gothenburg Protocol. The Informative Inventory Report 2023 was drawn up by the RIVM and partner institutes, which collaborate to analyse and report emission data each year – an obligatory procedure for Member States. The analyses are used to support Dutch policy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
15478 kb