Inventory of additional measures to support the National Prevention Agreement. Possible next steps towards the ambitions for 2040

Inventory of additional measures to support the National Prevention Agreement. Possible next steps towards the ambitions for 2040

Go to abstract

Samenvatting

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten, met daarin afspraken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Het RIVM schatte toen in dat de afspraken niet genoeg zijn om in 2040 de ambities voor problematisch alcoholgebruik en overgewicht te halen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM onderzocht welke extra maatregelen ingezet kunnen worden om problematisch alcoholgebruik en overgewicht verder te verminderen. Het heeft hiervoor literatuuronderzoek gedaan en geïnventariseerd welke maatregelen volgens experts impact hebben. Op basis daarvan is voor zowel problematisch alcoholgebruik als overgewicht een top 10 van maatregelen gemaakt. Om ervoor te zorgen dat minder mensen overgewicht hebben staan in de top 10 onder andere maatregelen om ongezonde producten duurder te maken en gezonde producten goedkoper. Voorbeelden zijn belasting heffen op dranken waar suiker in zit en de BTW op producten uit de Schijf van Vijf afschaffen. De experts stellen ook voor om met werkgevers strengere afspraken te maken over gezond eten op de werkvloer. Verder adviseren ze om op minder plaatsen fastfood te verkopen. Ook voor problematisch alcoholgebruik staan er een aantal prijsmaatregelen in de top 10. Zo raden de experts aan om de accijns te verhogen, een minimumeenheidsprijs voor alcohol in te voeren en om kortingsacties te verbieden. Daarnaast adviseren ze om geen reclame te maken voor alcohol op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals op sportverenigingen. Een ander advies is alcohol alleen nog bij slijters te verkopen. Meer voorlichting over de schadelijke effecten van alcohol wordt ook aangeraden. Er is in dit onderzoek niet gekeken naar de haalbaarheid van de maatregelen. Bijvoorbeeld of er genoeg geld of draagvlak is. Daarnaast is een doorrekening van de maatregelen nodig om te bepalen in hoeverre de ambities uit het NPA hiermee binnen bereik komen.

Abstract

The National Prevention Agreement, which includes agreements to curb smoking, problematic alcohol consumption and overweight, was concluded in 2018. At the time, RIVM estimated that these agreements would not be sufficient to achieve the targets for problematic alcohol consumption and overweight by 2040.

RIVM was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) to examine what additional measures are necessary to further reduce problematic alcohol use and overweight. To this end, RIVM carried out a literature review and drew up an inventory of measures which, according to the experts, will have impact. The ten best measures for combating problematic alcohol consumption and for combating overweight were then selected.

Some of the top ten measures proposed to ensure that fewer people are, or become, overweight are to raise the prices of unhealthy products and lower those of healthy products. Taxes could, for instance, be levied on sugary drinks and the VAT on products in the Disc of Five (food pyramid) could be removed. The experts also suggest that stricter agreements be made with employers regarding healthy food in the workplace and that fast food be sold in fewer places.

A number of price-related measures are included in the top ten measures to fight problematic alcohol consumption too. For example, the experts advocate raising the excise duty, introducing a minimum unit price and banning promotional discounts on alcohol. Moreover, they recommend against advertising alcohol in places where a lot of young people congregate, such as at sports clubs, and that alcohol only be sold at off-licences. More education about the detrimental effects of alcohol is advised as well.

This research does not take into account the feasibility of the proposed measures. For example whether there is sufficient support or resources. Furthermore, a calculation of the impact of measures is required to assess whether to what extent the targets will be within reach.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1154