Samenvatting

In Nederland is eind 2019 een nieuwe trend gesignaleerd, namelijk het inhaleren van damp of nevel van een alcoholische drank via een ballon. De trend heeft aandacht in de media gekregen en er zijn verschillende bedrijven die vernevelingsapparaten aanbieden. Alcohol drinken kan bij hoge concentraties en/of langdurig gebruik nadelige effecten veroorzaken, zoals schadelijke effecten op de vruchtbaarheid en op de ontwikkeling van de ongeboren vrucht, borstkanker en darmkanker. Op verzoek van de directie VGP van VWS heeft RIVM een inventarisatie gemaakt van de risico’s van het inhaleren van een alcoholnevel of -damp in vergelijking met de risico’s van het drinken van alcohol. Deze informatie kan het ministerie van VWS helpen bij de beslissing of inhaleren van een nevel of damp van een alcoholische drank op een gelijke wijze benaderd kan worden als het drinken van alcohol. Informatie over de werking van de vernevelingsapparaten en het mogelijke gebruik ervan is verkregen via internet en wetenschappelijke literatuur, en via navraag bij meerdere instituten. Vervolgens is er een kwalitatieve inschatting gemaakt van mogelijke gezondheidsrisico’s bij inademen van een nevel of damp van een alcoholische drank. Deze inschatting is gemaakt op basis van een vergelijking van de interne blootstelling na inademing met die na het drinken van een alcoholische drank. Er is onduidelijkheid over de hoeveelheid alcohol die per shot wordt ingeademd bij gebruik van apparaten van Vapshot en Alcohol Mist. Uit een vergelijking van de dosis blijkt dat één inhalatoire shot ethanol leidt tot een interne dosis die 380 keer lager is dan die na consumptie van een eenheid alcoholhoudende drank. Het risico op gezondheidseffecten lijkt dus gering. Wel zou dit kunnen leiden tot een piekblootstelling in de hersenen waarvan de effecten niet bekend zijn. Op dit moment lijkt het inhaleren van alcohol geen trend (meer) te zijn en maar beperkt gedaan te worden. Het is onduidelijk of het uitbreken van de Corona-pandemie hierin wellicht een aandeel heeft. De komende periode zal in de gaten worden gehouden of weer actueel wordt.

Overig

Open Access
Ja