A survey of the use of Diagnostic Reference Levels for x-ray examinations in the Netherlands.

A survey of the use of Diagnostic Reference Levels for x-ray examinations in the Netherlands.

Go to abstract

Samenvatting

Om ziekten op te sporen en te behandelen kan straling worden gebruikt. Om de nadelen daarvan kleiner te maken is het belangrijk de dosis zo laag mogelijk te houden. Daarom zijn voor elf medische onderzoeken bepaald welke dosis voor ziekenhuizen haalbaar moeten zijn per onderzoek. Dit noemen we diagnostische referentieniveaus. Ziekenhuizen in Nederland moeten de gebruikte dosis vergelijken met deze referentieniveaus. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de meeste ziekenhuizen deze meting uitvoeren. En daar ook de extra waarde van zien. Zij vergelijken de dosis meestal zorgvuldig, al gebruiken ze daar niet altijd de geadviseerde aanpak voor. De referentieniveaus zijn afgesproken in 2012. Door nieuwe techniek verbetert de beeldkwaliteit. Hierdoor kan met een lagere dosis een beeld van goede kwaliteit worden gemaakt. Daarom is het nuttig om nieuwe, lagere, referentieniveaus af te spreken. Dit zou ziekenhuizen kunnen aanmoedigen om de gebruikte dosis nog lager te krijgen. Uit het overzicht blijkt ook dat ziekenhuizen voor meer typen onderzoeken referentieniveaus willen hebben. In andere landen binnen Europa is dat (vaak) al zo. De ziekenhuizen wensen een nieuwe aanpak om de dosis voor onderzoeken bij kinderen te vergelijken met de afgesproken referentieniveaus. De richtlijn adviseert nu om het referentieniveau te vergelijken met een gemiddelde dosis van 20 patiëntjes uit dezelfde leeftijdsgroep. Maar in de meeste ziekenhuizen zijn niet genoeg gegevens om de dosis zorgvuldig te vergelijken met het referentieniveau. Dit komt door het kleine aantal kinderen dat deze ziekenhuizen onderzoeken. Voor dit onderzoek hebben 22 van de 30 aangeschreven ziekenhuizen meegewerkt. Het RIVM vroeg hen hoe ze de diagnostisch referentieniveaus gebruiken. Ook vroegen we wat hun wensen zijn voor het gebruik van de diagnostische referentieniveaus.

Abstract

Radiation can be used to diagnose and treat illnesses. In order to limit the disadvantages of such techniques, it is important to minimize the radiation dose used. That is why, for 11 medical procedures, it is determined which dose should be achievable for hospitals per procedure. These are called diagnostic reference levels. Hospitals in the Netherlands are required to compare the dose used with these reference levels.

A study carried out by RIVM indicates that most hospitals preform this comparison. And they are also aware of the added value. They generally compare the dose carefully, although they do not always use the recommended approach.

The reference levels were determined in 2012. Due to technical developments, the image quality has increased. This allows a good quality image to be made with a lower dose. It would therefore be useful to determine new reference levels. This could encourage hospitals to further reduce the dose used.

The research also shows that hospitals wish to have reference levels for more types of examinations. That is (often) already the case in other countries in Europe.

The hospitals prefer a new approach when it comes to comparing the dose for children. The guideline recommends now to compare the reference level with an average dose for 20 young patients from the same age group. But in most hospitals there is insufficient data available to carefully compare the dose with the reference level for children. This is because these hospitals examines relatively few children.

22 of the 30 hospitals contacted participated in the study. They were asked how they make use of the diagnostic reference levels and what their wishes are.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1174 kb