Go to abstract

Samenvatting

Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte anders beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid. Meten Hinder door luchtverkeer kan op twee manieren in kaart worden gebracht: met berekeningen of met een zogeheten belevingsonderzoek. De nationale rekenformule, die in 2002 voor Schiphol is opgesteld, wordt ook gebruikt om toekomstverwachtingen voor regionale luchthavens te berekenen. Deze rekenmethode houdt minder rekening met lokale actuele omstandigheden doordat hij een algemene weergave van de hindersituatie geeft. Beleven Belevingsonderzoeken zijn nuttige instrumenten omdat ze recht doen aan de veelheid van factoren die geluidhinder bepalen. Het is dan wel van belang dat ze op dezelfde manier zijn opgezet zodat de resultaten goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Om de verschillen tussen de regionaal beleefde hinder nader te onderzoeken, zijn enkele vragen toegevoegd aan de landelijke GGD-monitor volksgezondheid. Dit is een gestandaardiseerd, vierjaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van de ervaren gezondheid in Nederland in brede zin. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de geluidhinder rond regionale luchthavens en de eventuele verschillen daartussen. Voor deze inventarisatie heeft het RIVM een overzicht gemaakt van de belevingsonderzoeken die in de periode 1996-2015 zijn uitgevoerd rond de regionale luchthavens van nationale betekenis.

Abstract

People can experience the same noise level differently. It turns out that annoyance levels of residents differ between regional airports despite exposure to the same amount of decibels. The conditions at and around the airports vary, influencing the way people experience their exposure to noise. The number and type of passing aircraft influence the annoyance levels. However, other factors play a role as well, such as the expectations about future developments at the airport and corresponding noise levels.

Calculate
There are two methods to derive annoyance levels due to aircraft noise: calculations and so called perception surveys. The national formula that has been established in 2002 for Schiphol airport is suitable to compute future annoyance levels around regional airports. This formula is less able to account for local actual circumstances as it portrays a general view of the annoyance situation.

Perception survey
Perception surveys are useful tools because they take into account the multitude of factors that induce noise annoyance. For comparison of annoyance levels between airports, it is important that surveys use a similar study design and measure annoyance in the same way.

A number of questions about noise annoyance were added to the 2016 national GGD health survey to explore the regional differences between airports in a systematic way. The survey is a standardized, four-yearly questionnaire that focuses on the self-perceived health situation of the Dutch population. New insights can be gained when the results of the monitor become available.

For this inventory, the RIVM has made an overview of the perception surveys that were carried out around the Dutch regional airports of national significance in the period 1996-2015.

Overig

Grootte
0MB