Go to abstract

Samenvatting

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2010. De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden zijn in 2010 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken van voorgaande jaren. Incidenteel kwamen wel hoge concentraties voor, zoals verhoogde fijnstofconcentraties als gevolg van een stofwolk in Drenthe in mei 2010. De uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in 2010 heeft de uitstoot van sulfaat en fluoride in Nederlands slechts in beperkte mate verhoogd. Metingen 2010. De Europese normen voor fijnstofconcentraties zijn op geen enkele LMLmeetlokatie in 2010 overschreden. De Europese normen voor stikstofdioxideconcentraties worden volgens de metingen, net als voorgaande jaren, op het merendeel van de verkeersbelaste meetlocaties wel overschreden. Verkeer levert een belangrijke bijdrage aan de stikstofdioxideconcentratie. In 2010 zijn diverse ozonwaarschuwingen voor matige smog op basis van modelberekeningen uitgegeven. Hierdoor werden mensen voor wie die informatie relevant is (zoals sporters, ouderen en mensen met luchtwegenklachten) eerder gewaarschuwd. Er kwamen geen dagen met ernstige smog door ozon voor, wat betekent dat er geen concentraties boven de Europese alarmdrempel waren. Trendanalyses tot 2015. De samenwerking met GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond is geïntensiveerd, om gegevens beter te kunnen vergelijken en tot gezamenlijk analyses te komen. Uit een gezamenlijke trendanalyse voor gemeten fijnstof- en stikstofdioxideconcentraties bleek dat de fijnstofconcentratie over een langere periode daalt. Ook voor stikstofdioxide is een gestage daling zichtbaar. Als de dalende trend met dezelfde snelheid aanhoudt, is het niet zeker dat in 2015 op alle meetlocaties aan de stikstofdioxide grenswaarde wordt voldaan. Daarvoor is een sterkere afname nodig.

Abstract

Air quality in the Netherlands in 2010.
The concentrations of atmospheric pollutants measured by the Dutch National Air Quality Monitoring Network (NAQM) in 2010 are not markedly different from those of preceding years. This lack of change can be partly explained by the absence in recent years of any substantial variation in weather conditions, which affect air quality. Sporadic episodes of high concentrations of atmospheric pollutants were recorded in 2010, such as high concentrations of particulate matter due to a short-term dust event in the province of Drenthe. The 2010 eruption of the volcano Eyjafjallajökull in Iceland was also such an exceptional event, but measurements from the NAQM demonstrate that the eruption had only a limited effect on the deposition of sulphate and fluoride.
Measurements 2010.
There were no exceedances of the limit values for particulate matter (PM<10 µm) at any of the monitoring sites in 2010. Exceedance of the EU limit value for the annual average of nitrogen dioxide occurred at the majority of trafficdominated monitoring sites. Similar behavior was also found in previous years. Traffic-related air pollution contributes significantly to the nitrogen dioxide concentration. Model-based predictions led to forecasts of exceedance of the ozone threshold (ozone alert) being issued on several occasions in 2010. Those for whom such information is particularly relevant, such as professional sports(wo)men, the elderly, and individuals with chronic airway diseases, but also the general public, were therefore warned in advance. Ozone levels above the EU alert threshold (smog alert) were, however, not observed in 2010.
Trend analysis up to 2015.
Collaboration with both the GGD Amsterdam and DCMR Milieudienst Rijnmond has been intensified with the objective of improving the comparison of measurement results and enabling joint analysis of the data. A trend analysis of the combined data set of particulate matter and nitrogen dioxide demonstrated a decrease in both particulate matter concentrations and nitrogen dioxide concentrations over the long term. However, even if the decreasing trend in measured nitrogen dioxide concentrations continues, compliance with the limit value in 2015 at all monitoring sites is uncertain. A stronger reduction than thus far observed is needed to guarantee such compliance.

Resterend

Grootte
4.94MB