Knowledge scan of annoyance caused by aircraft noise

Knowledge scan of annoyance caused by aircraft noise

Go to abstract

Samenvatting

Geluid van vliegverkeer kan hinder veroorzaken. Hiertegen worden maatregelen genomen door bijvoorbeeld woningen te isoleren. Tot nu toe is nauwelijks systematisch geƫvalueerd of deze maatregelen effect hebben. Het RIVM raadt aan om dit wel systematisch te doen. Bij deze evaluatie is het belangrijk om niet alleen de feitelijkeveranderingen in geluidniveaus te onderzoeken. Net zo belangrijk is om rekening te houden met andere factoren die invloed hebben op de mate van hinder. Inzicht in hoe deze zogeheten niet-akoestische factoren met elkaar samenhangen is relevant. Kennis over deze factoren biedt aanknopingspunten om maatregelen te ontwikkelen die de hinder beperken of verminderen. Voorbeelden van niet-akoestische factoren zijn persoonlijke en 'situationele' factoren. Zo is de ene persoon gevoeliger voor geluid dan de andere. Dat kan komen door erfelijke factoren, ziekte, medicijngebruik of anderszins. Dit gegeven heeft een sterke invloed op de mate waarin mensen zijn gehinderd door geluid. Maar ook de tevredenheid met de woning en woonomgeving bepalen in welke mate mensen last hebben van geluid van vliegverkeer. Wat de onderlinge samenhang betreft, is het bijvoorbeeld belangrijk om mensen duidelijkheid te bieden over toekomstige geluidniveaus of maatregelen tegen geluid (bijvoorbeeld isolatie) en wie daarvoor in aanmerking komen. Die duidelijkheid kan namelijk het vertrouwen versterken in de overheid of organisatie die ze uitvoert en dat leidt weer tot minder hinder. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een kennisscan die het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De resultaten worden meegenomen in de nieuwe Luchtvaartnota, die in 2019 verschijnt. Hierin staan de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de luchtvaart en luchthavens in Nederland tussen 2020 en 2050.

Abstract

Noise from air traffic can cause annoyance. Various mitigating measures have been taken in response, for example home insulation. However, until now, the effect of these measures has undergone little or no systematic evaluation. As a result, there is no substantiated knowledge base available in this regard. RIVM recommends carrying out such a systematic evaluation.

In carrying out this evaluation, it is important to not only investigate the factual changes in noise levels. It is just as important to take into account factors, other than the noise itself, which can also have an effect on the annoyance level. Insight into how these so-called non-acoustic factors interact with each other is also relevant. Knowledge regarding these factors can provide clues on how to develop measures for limiting or reducing the annoyance.

Examples of non-acoustic factors are personal and situational factors. After all, some people are more sensitive to noise than others. This may be due to hereditary characteristics, illness, medication use, or other factors. This has a strong impact on the degree to which people are annoyed by noise. The level of satisfaction with one's home and home environment also plays a role in determining the degree to which people are annoyed by noise from air traffic.

As far as mutual interactions are concerned, it is important, for example, to provide the persons concerned with clear information about future noise levels or measures aimed at combating noise (such as insulation) as well as who will be eligible for any such measures. In fact, such transparency can strengthen confidence in the government or organisation implementing the measures. And this, in turn, can reduce the level of annoyance.

These are the most important conclusions of a knowledge scan carried out by RIVM at the request of the Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W). The results will be included in the new Aviation Memorandum due to be released in 2019. The latter sets out the main lines of government policy for aviation and airports in the Netherlands between 2020 and 2050.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1392 kb