Climate Agreement: effects of new energy sources on health and safety in the Netherlands

Climate Agreement: effects of new energy sources on health and safety in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil fossiele energiebronnen vervangen door energie die het milieu minder belast. Maatregelen om deze duurzame bronnen in te zetten, zoals zonne- en windenergie, staan beschreven in het Klimaatakkoord (2019).

Maar ook de nieuwe energiebronnen kunnen negatieve effecten hebben op gezondheid en de veiligheid (arbeidsveiligheid en risico’s voor de leefomgeving). In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het RIVM uitgezocht wat deze effecten kunnen zijn. Daaruit blijkt dat de nadelen in verhouding vrij klein zijn. Wel kunnen enkele energiebronnen negatieve effecten op gezondheid en veiligheid veroorzaken.

Voor de gezondheid hebben vooral windenergie en biomassa negatieve effecten. Windturbines kunnen hinder veroorzaken bij omwonenden. Installaties om biomassa te verbranden en houtkachels veroorzaken luchtverontreiniging.

Wat veiligheid betreft moet er genoeg afstand zijn tussen windturbines en woonwijken. Verder moeten windturbines veilig worden geïnstalleerd en onderhouden. Dat geldt ook voor zonnepanelen, batterijen en warmtepompen. Bij het gebruik van waterstof en biogas zijn maatregelen nodig om de kans op brand en explosie zo klein mogelijk te houden.

Hoe groot de effecten op gezondheid en veiligheid precies zijn, hangt af van de keuzes die de Nederlandse overheid zal maken welke nieuwe energiebronnen waar worden gebruikt. De resultaten van dit onderzoek kunnen bij die keuzes worden meegenomen. Het RIVM reikt ook mogelijkheden aan om de negatieve effecten te verkleinen. Bijvoorbeeld om geluid van windturbines of de uitstoot van biomassa-installaties en houtkachels te beperken.

Het RIVM beveelt aan om de komende jaren goed te blijven volgen welke effecten de nieuwe energiebronnen hebben. Dit onderzoek is onderdeel van een drieluik over de gevolgen voor gezondheid en veiligheid van klimaatbeleid. De drie onderzoeken samen laten zien dat klimaatbeleid niet alleen gunstig is voor het klimaat, maar ook voor gezondheid en veiligheid.

Abstract

The Dutch government is committed to replacing fossil energy with energy that impacts the environment less. Measures for deploying renewable energy sources, such as solar and wind energy, are described in the Climate Agreement (2019). These new energy sources can, however, also have adverse effects on health and safety (occupational safety and risks for our living environment).

On the instructions of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK), RIVM has investigated what these adverse effects might be. Its study shows that the drawbacks are relatively minor. However, some energy sources can clearly cause adverse effects on health and safety.

With respect to health, the adverse effects of wind energy and biomass were primarily examined. Wind turbines cause noise pollution if they are constructed in the vicinity of residential areas and biomass-fired plants and wood-burning stoves cause air pollution.

When it comes to safety, there must be sufficient distance between wind turbines and residential areas. Furthermore, wind turbines must be constructed and maintained such that they are safe. This also applies to solar panels, batteries and heat pumps. If hydrogen and biogas are used, measures that minimise the risk of fire and explosion will be required.

The exact extent of the effects on health and safety will depend on the choices made by the Dutch government; i.e. which new energy sources will be used where. The results of this study can be taken into consideration when these choices are made. RIVM also suggests ways to minimise the adverse effects in question: to reduce the noise made by wind turbines or the emissions from biomass plants and wood-burning stoves, for example.

It recommends that a watchful eye be kept on the effects of new energy sources in the coming years. This report is one of three studies on the consequences for health of climate policy. Together they show that climate policy is not only beneficial in limiting climate change but is also beneficial to health.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1313 kb