Go to abstract

Samenvatting

In het jaarrapport 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland' worden de resultaten van de meetprogramma's over 2004 van de waterbedrijven op hoofdlijnen weergegeven. De VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet en is verplicht de resultaten te rapporteren aan de minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op. De kwaliteitsgegevens zijn getoetst aan de normen van het Waterleidingbesluit (Wlb) van 2001. Ook in 2004 worden de wettelijke voorschriften met betrekking tot de controle van het drinkwater goed nageleefd. Het aantal drinkwaterpompstations (67 = 31%) waarvoor in 2004 een normoverschrijding is vastgesteld, is ten opzichte van het voorgaande jaar met 6% toegenomen en is gelijk aan dat in 2002. Dit aantal varieerde in de periode 1992-2004 van circa 60 tot 90 pompstations. Een groot deel van de normoverschrijdingen is incidenteel. Normoverschrijdingen voor nitraat deden zich in 2004 niet voor. De norm voor bestrijdingsmiddelen is voor vier middelen (alle eenmaal) overschreden. In het drinkwater van een klein pompstation worden de bestrijdingsmiddelen bentazon en mecoprop in 2004 voor het eerst niet meer boven de norm aangetoond. De zuivering is uitgebreid met een actief koolfilter. In het drinkwater van een pompstation is de concentratie nikkel structureel hoger dan de norm. De oorzaak is de kwaliteit van het grondwater. De minister heeft het betreffende bedrijf een ontheffing verleend tot eind 2005. De normoverschrijding van de parameter trihalomethanen op twee locaties zal vanaf 2006 tot het verleden behoren wanneer de UV-desinfectie in bedrijf is genomen. Legionella is in het afgeleverde water van 206 pompstations gemeten en eenmaal (niet pathogene species) aangetoond. In de monsters genomen in het distributienet werd op elf locaties Legionella aangetoond in relatief lage aantallen. Zeer waarschijnlijk betreft het eveneeens een niet-pathogeen type. De regeling Legionellapreventie is eind december 2004 van kracht geworden. Geen van de normoverschrijdingen gaf aanleiding tot een bedreiging van de volksgezondheid. De kwaliteit van het drinkwater is in het algemeen goed.

Abstract

This annual report, 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2004', highlights the results of the monitoring programmes of the Water Supply companies over the year 2004. The Inspectorate for VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) is responsible for upholding the Drinking Water Act, reporting both to the Minister and the Dutch parliament. RIVM manages the data and produces the annual report, while testing the quality data according to the standards for the Drinking-Water Act 2001. The regulations on the quality of the drinking water were, also in 2004, well-observed. The number of drinking-water treatment plants (67=31%) with one or more non-compliances increased in 2004 by 6% compared with the year before, turning out the same as for 2002. This amounted to 60 - 90 treatment plants over the 1992-2004 period. A large number of the non-compliances are incidental. Nitrate showed no non-compliances for 2004, while four pesticides showed a single non-compliance. The year 2004 was the first year in which the pesticides Bentazon and Mecoprop were not detected in amounts exceeding the standard for the drinking water at a small treatment plant. Treatment had been enhanced with activated carbon filtration. The concentration of nickel was found to be structurally higher than the standard in drinking water at one treatment plant. This was due to the groundwater quality. The Minister extended the derogation period for the water supply companie to 31 December 2005. The non-compliances for the parameter, three halomethanes, on two sites are due to end at the end of 2005, after UV disinfection has been introduced. Legionella was only detected once in treated water from 206 treatment plants (non-pathogen species); however, Legionella was detected in drinking water at 11 locations in the distribution system in relatively low numbers. These bacteria belong most probably to a non-pathogenic species. The legislation for Legionella prevention came into force at the end of December 2004. In conclusion, none of the non-compliances caused an impact on public health. The quality of the drinking water in general is good.

Resterend

Grootte
986KB