Go to abstract

Samenvatting

Er is een model ontwikkeld om arbeidsrisico's tijdens het werk in Nederland te berekenen. Per activiteit, baan, bedrijf of industrietak kan het risico op ongevallen of overlijden worden berekend. Werkgevers kunnen vervolgens maatregelen kiezen die het risico hierop beperken. Ook kunnen de kosten van deze maatregelen en de behaalde risicobeperking met het model worden berekend. Hiermee is een optimale afweging mogelijk van de kosten en de baten van maatregelen die risico's verminderen. Het model is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het RIVM gaf leiding aan het internationale onderzoeksconsortium. Voor het onderzoek is een groot aantal arbeidsongevallen geanalyseerd, op basis van de ongevalrapporten van de Arbeidsinspectie. Deze gegevens zijn in een database gezet, waarbij de arbeidsongevallen werden verdeeld naar 36 typen ongevalscenario's. De ongevalscenario's werden gebruikt om zogenoemde 'vlinderdasmodellen', bow ties, te construeren. Aan de ene kant van dit model staan de onderliggende oorzaken van een ongeval vermeld en aan de anders kant de gevolgen ervan (gewond raken of dodelijk letsel). In een bow tie worden de maatregelen genoemd die een ongeval helpen voorkomen, dan wel helpen om de gevolgen te beperken. De bow ties geven eveneens getalsmatig aan hoe vaak dergelijke maatregelen kunnen falen. Vervolgens is een analyse gemaakt van de activiteiten en arbeidsomstandigheden van de gemiddelde werknemer. Daarmee is bepaald in welke mate werkende personen aan risicovolle activiteiten blootstaan en hoe goed de risicobeperkende maatregelen op de werkplek zijn.

Abstract

The Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) commissioned the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to develop a model for calculating occupational risk in the Netherlands. This model is to provide employers with a choice of measures - or combination of measures - aimed at reducing the risk of employees suffering injury or death as a consequence of job-related incidents. The model can also be used to calculate the cost of these measures and the extent to which the risk has been reduced. As such, the model can be used to work out an optimal balance between the costs and the benefits of implementing risk-reducing measures.
The model is based on extensive research that involved the analysis of a large number of job-related incidents documented in incident reports of the Labour Inspectorate. The results of the analysis were stored in a database, and the job-related incidents were subsequently classified into 36 different incident scenarios, such as Falling from heights. The incident scenarios were used to construct so-called bow ties, which describe the causes of an incident (which event led to its occurrence?) and its consequences (injury or fatality?). Possible measures that may help prevent an incident or mitigate its consequences are also mentioned in the bow ties. The bow ties also set a value that indicates the failure rate of these measures.
Job-related activities and workplace conditions of the average Dutch employee were then analysed in terms of the extent to which employees are exposed to potentially risky situations or activities. The quality of the risk-reducing measures implemented at the workplace was also assessed. Given the large amount of data used to develop the model, it can be applied to calculate the risk of incidents on an activity, job, company or whole industry basis.

Overig

Grootte
3.83MB