Go to abstract

Samenvatting

Schattingen van de diffuse belasting van de bodem met zware metalen zijn beschikbaar voor elke gemeente, grondsoort en grondgebruik. De zware metalenbelasting per gridcel van 500 x 500 m2 werd berekend door gebruik te maken van kaarten van de grondsoort en het grondgebruik. De gepresenteerde kaarten geven een indruk van de regionale verschillen in de diffuse belasting van de bodem in Nederland in de periode 1980-1990. Gegevens over het gehalte aan zware metalen in de bovengrond zijn in de periode 1960-1988 verzameld door verscheidene instituten voor bodemonderzoek in Nederland. Afhankelijk van het metaal zijn van 350-2500 waarnemingen beschikbaar. Gegevens over de grondsoort, het grondgebruik en het gebied zijn gebruikt om de waarnemingen in groepen in te delen. Deze studie heeft geresulteerd in gemiddelde gehalten aan zware metalen in de bovengrond en percentages oppervlakte met een gehalte aan zware metalen in de bovengrond boven de streefwaarde per groep en gebied. De laatste zijn in kaarten weergegeven. Regressieanalyse werd gebruikt om het verband tussen diffuse belasting van de bodem en de gehalten in de bovengrond te onderzoeken.

Abstract

Estimates of heavy metal load from non-point sources to the soil surface are available for each municipality, soil type and land use in the Netherlands. The mean heavy metal load per unit area (500 x 500 m2) was calculated using overlays of maps of soil type and land use. Data of heavy metal contents in top soil are gathered from various surveys in the period 1960-1988 of soil research institutes in the Netherlands. Depending on the element under consideration, the number of samples varied between 350 and 2500. Information on soil type, land use and region in the Netherlands was used to classify the data into groups. This study resulted in mean contents and areal percentages of target value exceedance per group and per region, presented in the form of maps. Regression analysis was used to examine the relationship between heavy metal contents in the soil and atmospheric heavy metal deposition and heavy metal load from manure and fertilizer.

Resterend

Grootte
4.61MB