Go to abstract

Samenvatting

Het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit geeft op basis van metingen en modelberekeningen een overzicht van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland in 1994. Het rapport dient mede ter toetsing en ondersteuning van het beleid. Het rapport is opgebouwd uit een aantal thema-gerichte hoofdstukken: Mondiale Luchtverontreiniging, Verzuring & Vermesting en Verspreiding. De problematiek van elk van de thema's wordt geillustreerd met een aantal kaarten en grafieken, die van korte toelichtende en verklarende teksten zijn voorzien. In het thema Mondiale Luchtverontreiniging wordt de ontwikkeling geschetst van de mondiale concentratie van stoffen die bijdragen aan het versterkt broeikaseffect en aan de afbraak van de stratosferische ozonlaag. De dikte van de stratosferische ozonlaag, en de verandering daarin sinds 1980, wordt gegeven voor zowel Nederland als gemiddeld voor de hele wereld. Tevens wordt de berekende verandering van de belasting met UV-B in Nederland sinds 1980 getoond. De thema's Verzuring en Vermesting worden samen behandeld omdat zij door de grote bijdrage van stikstofverbindingen aan de depositie van potentieel zuur sterk verwant zijn, wat betreft het atmosferisch gedeelte. Aan bod komen de ruimtelijke verdeling, de ontwikkeling in de tijd en de frequentieverdeling van de depositie over het bos- c.q. het ecosysteemareaal. Het thema Verspreiding is naar stof onderverdeeld. De luchtkwaliteit voor (het merendeel) van deze stoffen wordt beschreven in termen van (overschrijding) van normen. Daartoe zijn per component normen 'gedefinieerd' ter bescherming van mens en ecosystemen, zowel voor blootstelling aan kortstondig sterk verhoogde concentraties als voor chronische blootstelling aan middelmatig verhoogde concentraties. Deze normen zijn voor zover mogelijk geselecteerd uit de wettelijke grens- en richtwaarden, danwel uit andere officiele normen. Vaste elementen in het thema Verspreiding zijn, waar mogelijk, de ruimtelijke verdeling, de ontwikkeling van het (landelijk) gemiddelde in de tijd en de frequentieverdeling van de blootstelling over de bevolking en het ecosysteemareaal. Voor sommige stoffen wordt op basis van modelberekeningen de bijdrage van doelgroepen en buitenland gegeven. De karakterisering van de luchtkwaliteit en atmosferische depositie vindt voor een groot deel plaats aan de hand van de meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Voor sommige componenten worden (aanvullende) gegevens verstrekt door gemeentelijke, provinciale en regionale instanties. Verspreidingsmodellen worden toegepast voor het berekenen van een jaargemiddelde concentratie danwel jaartotale depositie wanneer geen of onvoldoende meetgegegevens beschikbaar zijn. Ook voor het bepalen van doelgroep- en buitenlandse bijdragen en van de overschrijdingen van luchtkwaliteitseisen in verkeerssituaties worden modelberekeningen uitgevoerd. Een aantal bijlagen completeren het rapport met tabellarische overzichten van concentraties en waargenomen overschrijdingen van luchtkwaliteitsdoelstellingen op de LML-stations, en met beschrijvingen van de toegepaste modellen en rekenmethoden.

Abstract

The Annual Air Quality Survey gives an overview of air quality and loads on groundwater and surface water due to atmospheric deposition in the Netherlands in 1994. The survey is based on measurements and model calculations and is set up to assess and support policy. The report has a theme-oriented approach: Global Air Pollution, Acidification & Eutrophication, and Dispersion. The issue of each of these themes is illustrated with maps and graphics, accompanied with explanatory text boxes. Global Air Pollution covers the development of the global concentration of compounds contributing to the enhanced greenhouse effect and the depletion of the stratospheric ozone layer. The thickness and changes taking place in thickness since 1980 are presented for the Netherlands and (on average) for the world as a whole. The change in UV-B loads in the same period, calculated for the Netherlands, is also shown. Since Acidification and Eutrophication are closely related as far as the atmospheric part is concerned, these themes have been discussed in combination. Issues here include spatial distribution, development in time, and frequency distribution of the deposition over forested or ecosystem areas. The theme of Dispersion is discussed according to individual compounds. Air quality for (most of) these is described in terms of (exceedance of) standards, 'defined' per component as to human and ecosystem protection, and for both short-term exposure to sharply raised concentrations and chronic exposure to moderately raised concentrations. These standards have been selected, if available, from legal limit and target values, else from other official standards. Fixed elements included in Dispersion are, wherever possible, spatial distribution, development of (national) mean concentration in time, and frequency distribution of population and ecosystem exposures. Contributions from target groups and foreign countries are given for some compounds. Air quality and atmospheric deposition are characterized to a large extent using the measurement results from the National Air Quality Monitoring Network (LML). (Supplementary) data are provided for some components by local, provincial and regional institutions. Dispersion models are applied to calculate either annual mean concentration or annual total deposition where data are non- or insufficiently available. Model calculations are also carried out to determine contributions from target groups and foreign countries, as well as exceedances of air quality standards at the kerbside of roads with heavy traffic. Appendixes support the report with tabular material on observed concentrations at LML stations and exceedances of the air quality objectives, as well as descriptions of models and calculation methods.

Overig

Grootte
0MB