Go to abstract

Samenvatting

Het rapport geeft een overzicht van de luchtkwaliteit in Nederland in 1988. De behandelde stoffen zijn: zwavelverbindingen (SO-2, SO-4, SO-x), stikstofverbindingen (NO-x, NO-3, NO-y, HNO-3, NH-4, NH-x, NH-3_, CO, O-3, O-x, PAN, fluoriden, zwarte rook, stof en metalen in stof (As, Cd, Pb, Zn) en organische stoffen, o.m. PAK. In aparte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan: zure depositie, biologische effecten van luchtverontreiniging, troposferisch ozon en de luchtkwaliteit in steden. Het landelijk gemiddelde niveau van SO-2 vertoont een sterke daling in vergelijking met 1987. De gunstige meteorologische omstandigheden in 1988 zijn circa voor de helft verantwoordelijk voor deze daling. Ook in het landelijk niveau van NO-x is een daling opgetreden, zij het minder dan bij SO-2, de dalende trend van lood in lucht heeft zich in 1988, zij het minder, voortgezet ; dit beeld is overeenkomstig de stabilisatie van de looduitworp door het verkeer, de belangrijkste bron van atmosferisch lood. Voor arseen en in mindere mate voor cadmium in lucht, is in vergelijking tot 1982/83, een aanzienlijke verbetering in de luchtkwaliteit opgetreden, emissiereductie van deze stoffen in Noord-Belgie spelen hierbij een belangrijke rol. De zure depositie was in 1988 circa 11% lager dan in 1987 en circa 20% lager dan in het referentiejaar 1980. De belangrijkste bijdrage van deze afnames komt voor rekening van de afname in de SO-x-depositie.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB