Magnetic fields near high-voltage substations and termination towers

Magnetic fields near high-voltage substations and termination towers

Go to abstract

Samenvatting

Er zijn aanwijzingen dat kinderen die dicht bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk een hogere kans hebben om leukemie te krijgen. Daarom is er in Nederland sinds 2005 uit voorzorg beleid op dit gebied. De overheid wil daarmee zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen in nieuwe situaties lange tijd in de magneetveldzone van bovengrondse hoogspanningslijnen verblijven.

De minister voor Klimaat en Energie wil met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dit beleid nu aanpassen. Het huidige beleid voor hoogspanningslijnen wordt uitgebreid naar andere onderdelen van het elektriciteitsnetwerk: ondergrondse kabels, hoogspanningsstations, zogeheten opstijgpunten en transformatorhuisjes. De ministers overwegen om voor de grootte van de magneetveldzone rond deze onderdelen vaste afstanden te kiezen. Dan hoeft het magneetveld niet steeds voor elk onderdeel apart te worden berekend.

Het RIVM heeft daarom de magneetveldcontouren bij zes hoogspanningsstations en zes opstijgpunten laten berekenen en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de omtrek van de magneetveldzone rond een hoogspanningsstation grillig verloopt. Die magneetveldzone kan zich uitstrekken tot 65 meter buiten het hek van het station. Deze afstanden geven slechts een indruk, omdat maar een klein aantal locaties is onderzocht. Het is daarom niet makkelijk om op basis van deze inzichten één vaste afstand te kiezen. Meer berekeningen zouden deze beperking kunnen oplossen.

Het kan zijn dat de ministeries met de huidige gegevens voor een vaste afstand willen kiezen. In dat geval stelt het RIVM voor om daar een extra veiligheidsmarge aan toe te voegen. Ze kunnen er ook voor kiezen om de magneetveldcontour bij de stations, net als bij bovengrondse hoogspanningslijnen, te laten uitrekenen en geen vaste afstand te gebruiken.

Abstract

There are indications that children who live near overhead high-voltage power lines may be at higher risk of developing leukaemia. These findings led to the introduction of a precautionary policy in the Netherlands in 2005. With this policy, the government aims to prevent new situations in which children spend long periods of time in the magnetic field zone of overhead high-voltage power lines as much as possible.

The Minister for Climate and Energy Policy now wants to amend this policy along with the Minister for Housing and Spatial Planning. The current policy on high-voltage power lines is to be expanded to include other components of the electricity network: underground cables, highvoltage substations, termination towers and transformer boxes. The ministers are considering choosing fixed distances for the size of the magnetic field zone around these components. This would eliminate the need to always calculate the magnetic field separately for each component.

RIVM has therefore commissioned the calculation of magnetic field contours at six high-voltage substations and six termination towers, and has analysed the contours. The findings show that the circumference of the magnetic field zone around high-voltage substations is irregular. This magnetic field zone can extend up to 65 meters beyond the substation fence. These distances only give an impression, since only a few sites were examined. As a result, it is not easy to choose a single fixed distance based on these insights. Further calculations could resolve this limitation.

The Ministries may want to choose a fixed distance based on the current data. In that case, RIVM proposes that an additional safety margin be added. They may also choose to have the magnetic field contour at the substations calculated, as in the case of overhead high-voltage power lines, and not to use a fixed distance.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3808 kb