Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft nabij Rokkeveen magneetveldmetingen uitgevoerd vóór- en nadat een nieuwe hoogspanningslijn (Randstad 380 kV-verbinding) in gebruik is genomen. In de buurt van de grens van de magneetveldzone, bleken de meetresultaten voldoende overeen te komen met de berekeningen van het magneetveld. De afwijking van maximaal 5 meter die het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) rond de zonegrens acceptabel vindt, werd niet overschreden. Het rekenvoorschrift is daarom goed te gebruiken om te bepalen waar de zonegrens ligt. Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen is het vooraf alleen mogelijk om het magneetveld te berekenen. Sommige omwonenden van (nieuwe) lijnen vragen zich af of berekende magneetvelden overeenkomen met gemeten magneetvelden. Zij geven aan meer vertrouwen te hebben in metingen. Sinds 2005 hanteert de Nederlandse overheid uit voorzorg bij bovengrondse hoogspanningslijnen een berekende magneetveldzone. Dit is de strook grond die zich aan beide zijden langs de bovengrondse hoogspanningslijn uitstrekt en waarbinnen het magneetveld gemiddeld over een jaar, nu en in de toekomst, sterker kan zijn dan 0,4 microtesla, de maat voor de sterkte van het magneetveld. De Rijksoverheid adviseert om ervoor te zorgen dat in nieuwe situaties binnen deze zone zo weinig mogelijk woningen, scholen, crèches en kinderdagopvangplaatsen komen te liggen. De metingen zijn verricht nadat de stichting 'De Groene Landscheiding N470' daartoe een verzoek had ingediend bij de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Volgens de stichting is een dergelijke 'nulmeting' nodig om het additionele effect van de Randstad 380 kV-verbinding ondubbelzinnig vast te kunnen stellen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM.

Abstract

RIVM has performed measurements of magnetic fields near 'Rokkeveen' before and after bringing into use a new overhead power line ('Randstad 380 kV'). Near the location of the edge of the magnetic field zone, the results of the measurements were sufficiently equal to the results of the magnetic fields calculations. The deviation of 5 meter at the most, which is, near the zone limit, acceptable for the ministry of Infrastructure and the Environment, was not exceeded. Therefore, the calculation instructions are well applicable to determine the location of the zone limit.

In the planning process of a new overhead power line it is only possible to calculate the magnetic field. Some people living near (new) lines wonder whether calculated magnetic fields are similar to measured magnetic fields. They indicate to trust measurements more.

Since 2005 the Dutch government uses near overhead power lines, by way of precaution, a calculated magnetic field zone. This is the strip of land at both sides of the power line where, now and in the future, the yearly averaged magnetic field can be stronger than 0.4 microtesla, the unit for the magnetic field strength. The national government advices to take care that in new situations, within this zone as few as possible dwellings, schools, crèches, and day care facilities are situated.

The measurements haven been performed after the local pressure group 'De Groene Landscheiding N470' has made a request to the minister of Economic Affairs and the minister of Infrastructure and the Environment. According to the pressure group this type of measurements before and after is necessary to unambiguously determine the additional effect of the 'Randstad 380 kV' connection. The study is commissioned by the ministry of Infrastructure and the Environment.

Overig

Grootte
3.13MB