Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Go to abstract

Samenvatting

Veel inkopers bij overheidsorganisaties doen hun best om bij de aankoop van diensten en producten rekening te houden met mogelijke effecten op mens en milieu. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) wordt dus niet alleen naar de prijs van een product gekeken. MVI kan bijvoorbeeld helpen de uitstoot van broeikasgassen te beperken en bijdragen aan meer hergebruik van materialen (circulaire economie). Het RIVM presenteert een manier om te berekenen welke effecten deze inspanningen hebben. Deze werkwijze is gebruikt om acht productgroepen te analyseren: Dienstauto's, Buitenlandse dienstreizen, Contractvervoer (voor bijvoorbeeld leerlingen), Transportdiensten (taxi's en post), Bedrijfskleding, Elektriciteit, Zonnepanelen en Gas. De analyse van de overheidsinkopen in 2015 en 2016 laat zien dat MVI bij de acht productgroepen een positief effect heeft. Zo wordt er in totaal minstens 4,9 megaton minder koolstofdioxide uitgestoten tijdens de contractperiodes en gebruiksduur van de diensten en producten. Ook was er winst te zien door onder andere minder uitstoot van schadelijke stoffen, recycling en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd laat de analyse zien dat MVI niet altijd wordt toegepast en dat de mate waarin MVI wordt toegepast varieert. Daarnaast blijkt het meenemen van MVI in een aanbesteding geen garantie voor effect. Dit komt doordat niet alle minimumeisen beter zijn dan wat er gemiddeld op de markt beschikbaar is én doordat eisen en gunningscriteria niet altijd in de uiteindelijke contracten terechtkomen. De gepresenteerde werkwijze laat zien dat al met relatief eenvoudige informatie (zoals het aantal gereden kilometers) het effect van MVI kan worden berekend, maar dat deze informatie vaak ontbreekt. Aanbestedende diensten die willen weten wat het effect is van hun MVI-inspanning, wordt daarom aanbevolen deze informatie parallel aan het inkoopproces te gaan verzamelen en administreren. Voor verschillende productgroepen is het raadzaam een database te gaan ontsluiten en gebruiken die aangeeft in welke mate een product het milieu belast in haar hele levenscyclus. Zo'n Life Cycle Assessment (LCA) maakt inzichtelijk of, en in welke mate, de last op andere onderdelen van de productie- en consumptieketen wordt afgewend. De Nederlandse versie van het rapport vindt u hier: https://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/20…

Abstract

Many purchasing services of the Dutch local and central governments, aim to include the effects of products and services on human health and the environment in the procurement process. Sustainable procurement (SP) encompasses more than just price and quality considerations. SP can result, for example, in reduced greenhouse emissions and more reuse and recycling (circular economy).

RIVM presents a method to calculate the effect of SP. The method is tested and illustrated by application to eight product groups: company cars, business trips, contract transport (e.g. for scholars), transport services (e.g. taxis), occupational clothing, electricity, solar panels and gas. Analyses of the procurement activities of the government in 2015 and 2016 concerning these product groups showed that SP had a positive effect. For example, it resulted in a reduction in greenhouse gas emission of more than 4.9 megaton CO2 during the contract period of the supplied products and services. This is equivalent to the average annual emissions from transport and energy of more than 600,000 households. Other benefits due to SP were reduction in the emission of toxic substances, more recycling and job opportunities for people with a distance to the labour market.

At the same time, the RIVM analysis shows that SP is not always applied. Furthermore, the ambition with which SP is applied differs strongly between tenders. Applying SP does not guarantee effect because minimum demands are not always more stringent than what is available on average on the market. Furthermore, these demands and criteria are not always included in the final contracts.

The analyses show that calculation of the effect of SP is already possible with basic data (such as driven distance and type of car) but often this is data is not currently available. Governments who would like more insight into the effect of their efforts to purchase in a sustainable way are recommended to administrate this data along the procurement process. Furthermore, for different product groups a database with generic information on the impact of products and materials over their entire life cycle is required. This way, possible trade-offs in the supply and consumption chain can be included.

Overig

Grootte
1011KB