Added value of mobile air cleaners in reducing SARS-CoV-2 transmission – a literature study

Added value of mobile air cleaners in reducing SARS-CoV-2 transmission – a literature study

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vraagt zich af of verplaatsbare luchtreinigers helpen om de overdracht van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 te verkleinen. Het RIVM heeft naar antwoorden gezocht in wetenschappelijke publicaties. Gekeken is of deze apparaten meerwaarde hebben als ze in geventileerde publieke ruimtes zoals scholen en winkels worden gebruikt. Met meerwaarde wordt bedoeld dat de luchtreinigers er voor zorgen dat minder mensen ziek worden dan als er alleen geventileerd wordt. Ook mogen luchtreinigers geen negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben.

Er blijkt te weinig wetenschappelijk onderzoek te zijn gedaan om te kunnen stellen dat luchtreinigers in publieke ruimtes ervoor zorgen dat minder mensen COVID-19 krijgen. Er zijn geen artikelen gevonden waarin dit vraagstuk voor corona of andere virussen is uitgezocht. Enkele studies tonen dat mobiele luchtreinigers bacteriën en schimmels uit de lucht verwijderen, maar het is niet duidelijk of daardoor minder mensen ziek worden. Zo bleek in 2016 het ziekteverzuim in schoollokalen met en zonder luchtreiniger hetzelfde te zijn, terwijl de luchtreiniger het aantal bacteriën in de lucht had verminderd.

Verder blijkt dat mobiele luchtreinigers alleen veilig en goed werken als ze regelmatig worden onderhouden. Als dat niet gebeurt, neemt de werking af en kunnen micro-organismen op filters groeien die in de ruimte kunnen worden verspreid. Ook kan sommige apparatuur schadelijke stoffen in de ruimte brengen, zoals ozon. Meer onderzoek is nodig om te bepalen wat voor effect deze stoffen op de lange termijn op de gezondheid hebben.

Vanwege bovenstaande redenen is er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om te adviseren mobiele luchtreinigers in alle publieke ruimtes te plaatsen. Meer onderzoek is nodig. Ondertussen kan worden overwogen om ze uit voorzorg tijdelijk als aanvullende maatregel in bepaalde ruimtes te plaatsen in een periode waarin veel mensen corona hebben. Het gaat dan om ruimtes waar kwetsbare mensen langere tijd verblijven, zoals in verpleeghuizen. Of in ruimtes waar de kans dat het virus via de lucht wordt overgedragen groter is, zoals in drukke cafés. De keuze voor een veilig apparaat en goed onderhoud is dan wel belangrijk.

Internationaal zijn experts het erover eens dat mensen op korte afstand (binnen 1,5 meter) de meeste kans hebben om met het coronavirus besmet te raken via (kleine) druppels in de lucht. Het virus kan ook over langere afstand en tijd door de lucht worden verspreid, vooral in slecht geventileerde ruimtes waar veel mensen langere tijd verblijven. Ook heeft de soort activiteiten invloed op de verspreiding, bijvoorbeeld of iemand die besmettelijk is veel schreeuwt of zingt.

Abstract

The ministry of VWS has enquired whether mobile air cleaners help reduce transmission of the coronavirus SARS-CoV-2. RIVM has sought answers in the scientific literature. It was studied whether these appliances have added value when used in ventilated public spaces like schools and shops. In this case, added value means that these air cleaners reduce the number of people that fall ill more than ventilation alone would. Also, air cleaners should not have negative effects on people’s health.

There is not enough scientific literature to state that air cleaners in public spaces reduce the number of people that get COVID-19. No studies were found that directly researched this for the coronavirus or other viruses. Several studies show that mobile air cleaners remove bacteria and fungi from the air, but it is unclear whether this would reduce the number of people falling ill. In a study from 2016, sick leave in classrooms with and without air cleaners was the same, while the air cleaners did reduce the number of bacteria in the air.

Additionally, maintenance is a prerequisite for air cleaners to work optimally and safely. When improperly maintained they do not work as well, and micro-organisms could grow on filters and spread through the air. Also, some appliances could release harmful substances like ozone into the air. More research is needed to determine the long-term effects these substances could have on people’s health.

For the reasons mentioned above, there is insufficient scientific evidence to advise placing mobile air cleaners in all public places. More research is needed. Meanwhile, as precaution it could be considered to place them temporarily in some rooms during periods where many people contract COVID. Examples of these rooms include rooms where vulnerable people spend a longer time together, like in nursing homes, or rooms where the probability that the virus spreads through the air is higher, like in busy cafes. However, selecting a safe unit and ensuring proper maintenance is important.

Internationally, experts agree that within a short distance (within 1.5 meters) from each other people have the highest chance of getting infected with the coronavirus via (small) droplets in the air. The virus can also be spread over longer distances and a longer time through the air, especially in badly ventilated rooms where many people spend a longer time. Furthermore, the type of activity has an influence, like
whether someone who is infectious shouts or sings a lot.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
830 kb