Go to abstract

Samenvatting

Roet is een belangrijke indicator voor de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid. Roetconcentraties maken de schadelijke effecten van luchtverontreiniging duidelijker zichtbaar dan wanneer die effecten alleen op de totale hoeveelheid fijn stof worden gebaseerd. De instrumenten die nu worden gebruikt om zwarte rook te meten zijn verouderd en de resultaten zijn minder geschikt om de blootstelling mee te bepalen. Daarom heeft het RIVM - op verzoek van I&M - een meetstrategie opgesteld om de roetconcentraties in Nederland te monitoren. Het voorgestelde roetmeetnet bevat 26 meetpunten, verspreid over het land. Het meetnet maakt gebruik van 13 bestaande meetpunten van respectievelijk DCMR (7) en de GGD-Amsterdam (6). Daaraan worden 13 bestaande stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit gekoppeld. Om de data goed te kunnen vergelijken, wordt dezelfde meetapparatuur gebruikt. De roetuitstoot is vooral relevant in de directe omgeving van wegen met veel verkeer. Verkeer stoot namelijk relatief veel roet uit. Prognoses en scenario's over de uitstoot van roet laten een sterke afname door verkeer zien. Alleen met metingen is echter met vast te stellen of en in hoeverre deze reductie, en de bijbehorende gezondheidswinst, de komende 5 tot 10 jaar daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het meetnet is zodanig opgezet dat de blootstellig van de bevolking aan roet nauwkeurig kan worden bepaald. De metingen worden gekoppeld aan rekenmodellen voor optimale koppeling van emissies en blootstelling. De meetstrategie is opgesteld in opdracht van het ministerie van IenM, in samenwerking met DCMR en GGD Amsterdam.

Abstract

Measurements of black carbon concentrations yield a valuable contribution to the determination of health effects due to air pollution. Compared to particulate matter, black carbon concentrations provide more insightful in determining these adverse health effects. The measurement instruments currently used in the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML), however, have become antiquated and are less suited for the determination of human exposure to black carbon. On request of the Ministry of I&M a new strategy for the measurement of black carbon is therefore determined and described in this paper. The resulting strategy contains a total of 26 measurement locations across the Netherlands. The strategy incorporates 13 existing measurement location of both DCMR (7) and GGD Amsterdam (6). Another 13 existing LML locations are added. The same measurement equipment is used on all 26 locations in order to obtain consistent and comparable measurement results. Black carbon concentrations near roads with a high traffic density are relevant in particularly due to the relative high traffic emission levels. Currently, estimations show a steep decline of traffic emissions in upcoming years in several policy scenarios. In order to monitor the expected reduction (and its associated health benefits) measurements are indispensable. Using the proposed measurement strategy, human exposure to black carbon can be determined with sufficient accuracy. By combining the measurements to air quality models a better understanding of the relation between emissions and human exposure can be obtained. This measurement strategy is made on request of the Ministry of Infrastructure and Environment (IenM), together with the DCMR and GGD Amsterdam.

Resterend

Grootte
414KB