Meningokokkenziekte serogroep B. Actuele informatie voor de Gezondheidsraad

Meningokokkenziekte serogroep B. Actuele informatie voor de Gezondheidsraad

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 13-05-2022 op pagina 47

Dit rapport bevat een tweede erratum d.d. 19-07-2022 op pagina 48

Meningokokkenziekte is een levensbedreigende ziekte die door verschillende soorten meningokokkenbacteriën (serogroepen) wordt veroorzaakt. Deze soorten worden aangegeven met letters. In Nederland worden kinderen gevaccineerd tegen meningokokken A, C, W en Y. Er bestaat ook een vaccin tegen meningokokken B. In 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om vaccinatie tegen meningokokken B niet in te voeren in het Rijksvaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad vond de werking en de veiligheid van het vaccin nog te onzeker. Ook waren de kosten om te voorkomen dat één kind ziek wordt van meningokokken B hoog.

Ondertussen is er meer bekend geworden over hoe goed het vaccin werkt en over de veiligheid ervan. De Gezondheidsraad gaat daarom opnieuw een advies uitbrengen. Als ondersteuning van dit advies heeft het RIVM achtergrondinformatie verzameld over vaccinatie tegen meningokokken B-ziekte en hoe vaak het in Nederland voorkomt.

Ervaringen uit het buitenland bevestigen dat de meningokokken B-vaccins ernstige meningokokkenziekte kunnen voorkomen. Er zijn verschillende meningokokken B-bacteriën en het vaccin beschermt niet tegen alle B-varianten. Het verschilt tussen landen en per jaar hoeveel kinderen ziek worden van welke variant. Het huidige vaccin werkt bij 70 procent of meer van de gevaccineerde kinderen goed. Bij deze kinderen beschermt het vaccin tegen ongeveer 75 procent van de verschillende meningokokkenbacteriën waar zij nu in Nederland ziek van kunnen worden.

De meningokokken B-vaccinatie kan bij baby’s regelmatig hoge koorts veroorzaken, vooral als ze deze tegelijk met andere vaccinaties krijgen. Als baby’s op de dag van de meningokokken B-vaccinatie paracetamol krijgen, komt dit 50 procent minder vaak voor.

De ervaringen laten ook zien dat 3 vaccinaties per kind genoeg zijn, in plaats van de 4 waar eerder van was uitgegaan. De afgelopen jaren zijn minder mensen ziek geworden door meningokokken B; ook al voor de uitbraak van het coronavirus. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. Vanwege deze daling zijn de kosten per kind om te voorkomen dat het ziek wordt van de meningokokken B-bacterie, waarschijnlijk niet veel lager dan in 2018.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 13-05-2022 on page 47

This report contains a second erratum d.d. 19-07-2022 on page 48

Meningococcal disease is a very serious infectious disease that can be caused by several types of meningococcal bacteria (serogroups). These types are indicated by letters. In the Netherlands, children are vaccinated against meningococcal disease caused by types A, C, W and Y. There is also a vaccine against meningococcal disease caused by type B. In 2018, the Health Council of the Netherlands advised against including vaccination against meningococcal B disease in the National Immunisation Programme. The Health Council found the effectiveness and safety of the vaccine still too uncertain and the costs to prevent one sick child were high.

Meanwhile, more has become known about how well the vaccine works and about its safety. The Health Council will therefore make a new recommendation on meningococcal B vaccination. To this end, RIVM has collected background information and recent data on meningococcal B disease in the Netherlands.

Experiences from abroad confirm that the meningococcal B vaccine can prevent serious meningococcal disease. There are several meningococcal B bacteria and the vaccine does not protect against all of these. Which bacteria and how many children fall ill differ between countries and per year. In at least 70% of the children that receive one of the two current meningococcal B vaccines, the vaccine works well. In these children, the vaccine protects against 75 per cent of the various meningococcal B bacteria that can make them ill in the Netherlands.

The meningococcal B vaccination can cause a high fever in babies, especially if they receive it at the same time as other vaccinations. If a baby is given paracetamol on the day of the meningococcal B vaccination, this is 50 per cent less common.

The experience also shows that three vaccinations per child are enough, instead of the four that were previously thought to be needed. In recent years, fewer people have become ill with meningococcal B disease. That was also the case in the year before the coronavirus pandemic. The cause of this is not clear. Because of this decrease, the costs per child to prevent them from getting meningococcal B disease are likely not much lower than in 2018.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
624 kb