Mesh implants: an overview of long term health complaints and possibilities for care. Inguinal hernia mesh, midurethral slings and pelvic mesh

Mesh implants: an overview of long term health complaints and possibilities for care. Inguinal hernia mesh, midurethral slings and pelvic mesh

Go to abstract

Samenvatting

Mesh-implantaten zijn medische hulpmiddelen van een geweven (vaak kunststof) materiaal die in het lichaam worden geplaatst. Ze worden gebruikt om zachte weefsels die zijn verzwakt of gescheurd te verstevigen en blijven in het lichaam zitten. Er zijn verschillende mesh-implantaten voor verschillende aandoeningen, zoals urineverlies of een liesbreuk. Voor veel patiënten is de behandeling met een mesh-implantaat een goede oplossing. Maar een deel van hen ervaart na de operatie langdurige gezondheidsklachten. Het RIVM geeft een beeld van de langdurige klachten waar het om gaat en de nazorg die daarvoor bestaat.

De gezondheidsklachten die kunnen optreden verschillen sterk. Pijnklachten komen het meeste voor. Zo ervaart 10 tot 12 procent van de patiënten met een liesbreukmatje langer dan 3 maanden na de operatie nog pijn. Overigens heeft een gelijk deel van de patiënten deze klachten ook als ze voor een liesbreuk zijn geopereerd maar geen mesh-implantaat hebben gekregen. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk hoeveel mensen in Nederland langdurige klachten houden na de plaatsing van een bekkenbodemmatje of plasbuisbandje (midurethrale sling).

Patiënten geven aan dat de klachten een grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van hun leven. Ze kunnen bijvoorbeeld minder goed voor hun gezin zorgen of zelfs niet meer werken. De invloed op de kwaliteit van leven is onderbelicht in de wetenschappelijk literatuur. Daarnaast geven artsen en patiënten aan dat ook op andere gebieden kennis ontbreekt, bijvoorbeeld over algemene (systemische) klachten zoals vermoeidheid en spierpijn.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om langdurige klachten te behandelen, zoals fysiotherapie of pijnbestrijding. Samenwerking vanuit meerdere behandelaars (multidisciplinair) wordt daarom aanbevolen, dit is echter nog niet overal standaardzorg. Artsen geven aan dat de organisatie van de zorg rondom mesh-implantaten in Nederland de afgelopen jaren is verbeterd. Toch ervaren patiënten nog steeds problemen. Zij ervaren een gebrek aan regie in de nazorg, en onvoldoende erkenning en herkenning van hun klachten.

Voor dit onderzoek hebben de auteurs de internationale wetenschappelijke literatuur en Nederlandse informatiebronnen onderzocht. Daarnaast heeft het RIVM met patiënten en artsen gesproken om inzicht te krijgen in de Nederlandse situatie.

Abstract

Mesh implants are medical devices made of a woven (often plastic) material that are placed inside the body. They are used to reinforce weakened or ruptured soft tissues and permanently remain in the body. There are various mesh implants that can be used to treat different conditions, such as urinary incontinence or an inguinal hernia. Mesh implants are a good treatment option for many patients, but some patients experience long-term health complaints after surgery. Research by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) provides insight into the long-term complaints that these patients experience and which types of care are available.

A variety of different health complaints may develop, of which pain is the most common complaint. For example, 10 to 12 percent of patients experience pain more than three months after the implantation of an inguinal hernia mesh. However this is similar in patients who have had surgery for an inguinal hernia without receiving a mesh implant. At present, it is not entirely clear how many people have long-term complaints after the implantation of a pelvic mesh or midurethral sling in the Netherlands.

Patients state that their complaints can considerably affect their quality of life. For example, they are less able to care for their family or unable to work. The impact on quality of life is not sufficiently reflected in scientific literature. In addition, physicians and patients state that there is also a lack of knowledge in other areas. One example is the lack of knowledge with regard to non-specific (systemic) health complaints like fatigue and muscle ache.

Treatment options for long-term complaints vary, examples are physiotherapy or pain relief. Collaboration between multiple practitioners (a multidisciplinary approach) is therefore recommended, but this is not yet standard practice everywhere. Physicians indicate that the organisation of care around mesh implants has improved in recent years in the Netherlands. Nonetheless, patients still experience problems. They experience that the care around their health complaints is inadequately coordinated and their complaints are insufficiently recognised and acknowledged.

For this research, RIVM reviewed the relevant international scientific literature and Dutch information sources. In addition, RIVM interviewed physicians and patients to gain insight into the Dutch situation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
898 kb