Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft een eerste aanzet geleverd voor een model waarmee inzichtelijk wordt wat de impact is van ziekten op de arbeidsproductiviteit van werknemers. In dit model is de uitkomstmaat het verlies aan arbeidsjaren door ziekte. Dit wordt uitgedrukt in de meeteenheid 'Disease-Adjusted Working Years' (DAWY). Oorzaken van verloren arbeidsjaren zijn ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteitsverlies op het werk door ziekte. De nieuwe maat maakt het mogelijk de gevolgen van verschillende ziekten op verlies aan arbeidsjaren in een getal weer te geven waardoor ze met elkaar te vergelijken zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het RIVM gevraagd de mogelijkheden voor een nieuw model te verkennen. Het blijkt mogelijk een dergelijk model te ontwikkelen.
Het RIVM beschrijft een basismodel om DAWY's te berekenen. Aan de hand van de casus rugklachten illustreert het de (on)mogelijkheden van berekeningen van het verlies aan arbeidsjaren door ziekte en door ongunstige arbeidsomstandigheden.
Er bestaat nog geen model dat de verschillende vormen waarin arbeidsjaren verloren kunnen gaan samenvat in een getal. Een dergelijke maat bestaat wel voor de volksgezondheid, namelijk de ziektelast uitgedrukt in Disability-Adjusted Life-Years (DALY). De DALY maakt in de vorm van een enkel getal inzichtelijk wat de gevolgen van ziekten zijn op de gezondheid en de levensverwachting. De DALY geeft echter geen inzicht in de effecten van ziekte en arbeidsgerelateerde risicofactoren op de arbeidsproductiviteit van werknemers. De nieuwe maat kan dit inzicht wel geven.

Abstract

RIVM provides a new model by which it is possible to show the impact of diseases on the productivity of employees. The outcome of the model is health-related loss of working years. This is measured in Disease-Adjusted Working Years (DAWY). Causes of loss of working years are sickness absence, disability and health related productivity loss at work. The new measure enables us to quantify in one figure the consequences of various diseases on loss of working years and in this way to compare them. The ministry of Social Affairs and Employment asked the RIVM to explore the possibilities for a new model. Developing such a model turns out to be possible.
The RIVM describes a base model to calculate DAWYs. By means of the example of back complaints it demonstrates the (im)possibilities of calculations of loss of working years caused by disease or unfavourable working conditions.
Up till now there has not been a model that combines in one figure the different forms in which working years can get lost. For public health, such a model exists in the form of the burden of disease model, expressed in Disability-Adjusted Life-Years (DALY). The DALY provides insight in the consequences of diseases on health and life expectancy in one figure. The DALY does not provide any insight in the effects of diseases and work-related risk factors on the productivity of employees.

Overig

Grootte
713KB