Go to abstract

Samenvatting

Er bestaat een methode om risico's van het gebruik, vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken, de zogeheten kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Als onderdeel hiervan wordt voorspeld welk percentage mensen overlijdt na het inademen van stoffen die acuut giftig zijn. Deze voorspellingen worden berekend met behulp van 'probitrelaties'. Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof, de duur van de blootstelling en het deel van de blootgestelde personen dat een bepaald effect vertoont. Om de probitrelaties te kunnen afleiden worden onderzoeksgegevens van dieren vertaald naar de mens. In dit rapport staat beschreven hoe deze afleiding moet worden uitgevoerd. De methodiek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld door de Toetsgroep probitrelaties en vervangt de vorige versie van de methodiek uit 2001. De methodiek is grondig herzien en vervolgens internationaal gereviewd.

Abstract

Method for the derivation of probit functions to predict acute lethality following inhalation of toxic substances

A method is in place to assess the risks attached to the use, transport and storage of dangerous substances, the so-called quantitative risk analysis (QRA). Part of the QRA method comprises the prediction of the percentage of people that will die after inhaling substances that are acutely toxic. These predictions are calculated using 'probit functions'. A probit function describes the relationship between the concentration of a substance, the duration of exposure and the part of the exposed population that demonstrates a certain effect.


To derive a probit function, animal data are translated to humans. This report describes the methodology used to perform this derivation. The method has been developed by the Dutch Expert Panel on probit functions, by order of the Netherlands' Ministry of Infrastructure and the Environment, and replaces the previous version of the method from 2001. The method has been thoroughly revised and subsequently reviewed internationally.

Overig

Grootte
792KB