Go to abstract

Samenvatting

Nederland zal in sommige gevallen niet kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het RIVM biedt een stappenplan voor het toepassen van uitzonderingsbepalingen in situaties waarin grondwater een belangrijke rol speelt. De KRW voor water stelt doelen die uiterlijk 2015 moeten zijn gehaald. Zo is een goede grondwatertoestand nodig ter bescherming van natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater. Het zal voor Nederland in sommige gevallen moeilijk worden om deze doelen te bereiken. Het is echter mogelijk om onder voorwaarden uitzonderingsbepalingen toe te passen. Twee belangrijke uitzonderingsbepalingen zijn fasering, waarbij het bereiken van een doel wordt uitgesteld tot 2021 of 2027, en doelverlaging, waarbij men accepteert dat een doel naar beneden wordt bijgesteld, zoals een lagere grondwaterkwaliteit. Dit rapport bevat een stappenplan om na te gaan of een situatie met grondwater in aanmerking komt voor een uitzonderingsbepaling. Ook is het stappenplan getoetst met behulp van twee voorbeelden. Een van de voorbeelden betreft overschrijding van de norm voor bestrijdingsmiddelen door bentazon. Het gebruik van dit gewasbeschermingsmiddel is nog maar een kwart van wat tien jaar geleden werd gebruikt. Doordat de stof slecht biologisch afbreekbaar is, is het intensieve gebruik van bentazon in het verleden zichtbaar door de huidige overschrijdingen van de Europese norm voor bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse grondwater. Ondanks het verminderde gebruik van de stof zullen er ook in 2015 nog overschrijdingen zijn door dit gebruik in het verleden. Voor deze historische verontreiniging kan fasering worden aangevraagd. Binnen het Nederlandse toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen kunnen ook nieuwe overschrijdingen van de Europese norm voor bestrijdingsmiddelen ontstaan. Er moet daarom onderzocht worden of het toelatingsbeleid voor bentazon kan worden herzien, zodat het aansluit bij de Europese Kaderrichtlijn Water.

Abstract

There will be situations in which the Netherlands is not able to meet the objectives of the European Water Framework Directive. The RIVM presents a methodology for using applications of extensions. The deadline of the Water Framework Directive objectives is 2015. Example of such goal is obtaining a good groundwater quality for protecting terrestrial or aquatic ecosystems that are depending on groundwater. There are Dutch situations in which it will be hard to meet these objectives. The WFD introduces a number of exceptions, which we might need to apply in these cases. For example extending the deadline from 2015 to 2021 or 2027, or achieving a less stringent objective. This report provides a methodology to examine the possibilities of these exceptions in a given situation. The methodology is tested by two existing cases. One case concerns the exceeding of the EU standard for pesticides in groundwater by the substance bentazon. Nowadays only a quarter of the substance is used compared to 1998. Because natural attenuation of bentazon is very slow the intensive use of bentazon in the past is visible by the exceeding of the European standard for pesticides nowadays. So, in spite of the reduced use of the substance there will be exceeding of the quality standard in 2015 as well. For this case of historical contamination the Netherlands can apply extension of the deadline. However, also the Dutch policy for admitting bentazon must be evaluated, because new exceeding of the quality standard can develop within the present policy.

Overig

Grootte
1.19MB