Methode om Industriële emissies naar lucht te berekenen

Methode om Industriële emissies naar lucht te berekenen

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM beschrijft de geactualiseerde methoden waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking (ENINA). Met deze beschrijving wordt de gerapporteerde uitstoot onderbouwd. Nederland rapporteert jaarlijks volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en stoffen die gerelateerd zijn aan grootschalige luchtverontreiniging. Dit is verplicht vanwege internationale verdragen, zoals het Kyoto-protocol, de EU-Emissieplafonds (NEC-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). Doelgroep voor deze rapportage zijn de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

Abstract

As used by the Dutch PRTR for the reporting of greenhouse gas (GHG) emissions under UNFCCC, Kyoto Protocol, EU Monitoring Mechanism Regulation (MMR) and EU Effort Sharing Decision (ESD) and for international reporting obligations of other pollutants under CLRTAP and the NEC Directive.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2952 kb