The microbiological water quality in semi-public swimming ponds

The microbiological water quality in semi-public swimming ponds

Go to abstract

Samenvatting

De bestaande regelgeving voor de kwaliteit van zwemwater wordt herzien en wordt op termijn onderdeel van de Omgevingswet. Voor verschillende typen zwembaden, waaronder zwemvijvers, hebben experts voorgesteld aan welke eisen de waterkwaliteit zou moeten voldoen en welke analysemethoden gebruikt moeten worden om dit te bepalen. Er zijn in Nederland echter weinig waterkwaliteitsgegevens van zwemvijvers beschikbaar die de voorgestelde normstelling onderbouwen. Als input hiervoor heeft het RIVM daarom getoetst of de microbiologische waterkwaliteit in vier semi-openbare zwemvijvers voldeed aan de voorgestelde nieuwe eisen. Zwemvijvers zijn kunstmatig aangelegde ecosystemen om in te zwemmen waarin de omstandigheden van natuurlijke wateren zijn nagebootst. Het water in zwemvijvers staat niet in contact met de onderliggende aarde, bijvoorbeeld doordat een laag zeil of beton is aangebracht. Het water wordt geheel of grotendeels biologisch gezuiverd, bijvoorbeeld door plantenfilters. In tegenstelling tot in zwembaden wordt geen chloor gebruikt. De waterkwaliteit wordt beoordeeld door te controleren of er bepaalde bacteriƫn in zitten. Daarnaast worden een aantal fysisch-chemische kenmerken onderzocht, zoals zuurgraad, temperatuur, kleur en geur. In de onderzochte zwemvijvers waren de concentraties van de bacteriƫn Escherichia coli, intestinale enterococcen en Pseudomonas aeruginosa laag. Slechts een enkele keer zijn de kwaliteitseisen voor deze micro-organismen niet gehaald. Wel waren in alle zwemvijvers de concentraties van de bacterie Staphylococcus aureus hoog en is de kwaliteitseis hiervoor (afwezig in 100 milliliter) in 90 procent van de monsters niet gehaald. Aan de kwaliteitseisen voor de fysisch-chemische parameters is bijna altijd voldaan. De voorgestelde methoden om de aanwezigheid van E. coli en P. aeruginosa te onderzoeken bleken niet goed geschikt om zwemvijverwater te analyseren. Het is nodig om de methoden aan te passen of nader te onderzoeken. Ook is het wenselijk om te onderzoeken of de normwaarde voor S. aureus aangepast dient te worden en te onderzoeken bij hoeveel mensen gezondheidsklachten optreden na het gebruik van zwemvijvers.

Abstract

The current regulation for the quality of bathing water will be revised and eventually become part of the Environmental Act. For various types of swimming pools, including swimming ponds, experts have suggested which requirements the water quality should meet and which methods for analysis should be used. In the Netherlands, however, few water quality data from swimming ponds are available to underpin the proposed standards. As input for this, RIVM has therefore tested whether the microbiological water quality in four semi-public swimming ponds met the proposed new requirements.

Swimming ponds are artificial ecosystems for bathing in which the conditions of natural waters have been imitated. The water in swimming ponds is not in contact with the underlying earth, for example because a layer of rubber foil or concrete has been applied. The water is completely or largely biologically purified, for example by plant filters. Unlike chlorinated swimming pools, no chlorine is used.

The water quality is assessed by checking whether it contains certain bacteria. In addition, a number of physical-chemical characteristics are investigated, such as acidity, temperature, color and odor. In the swimming ponds studied, the concentrations of the bacteria Escherichia coli, intestinal enterococci and Pseudomonas aeruginosa were low. Only a few times, the quality requirements for these micro-organisms have not been met. However, in all swimming ponds the concentrations of the bacterium Staphylococcus aureus were high and the quality requirement for S. aureus (absent in 100 milliliters) was not met in 90 percent of the samples. The quality requirements for the physical-chemical parameters were almost always met.

The proposed methods to investigate the presence of E. coli and P. aeruginosa were not well suited for analyzing swimming pond water. It is necessary to adjust or further investigate the methods. It is also desirable to investigate whether the norm value for S. aureus should be adjusted and to investigate the number of people with health complaints after the use of swimming ponds.

Overig

Grootte
1.17MB