Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport geeft de samenvatting van de rapportage over het project Gebiedsstandaardisatie, een onderzoek met als hoofddoel een gestandaardiseerde indeling van Nederland op ecologische grondslag (milieubeheergebieden) te ontwerpen. Het ontwerp is gebaseerd op een hierarchische reeks van milieubeheereenheden op verschillende schaalniveaus, te weten ecozone, ecoprovincie, ecoregio, ecodistrict, ecosectie, ecoserie, ecotoop en eco-element. Uitgangspunt was een bestaand ecosysteemmodel waarin de componenten atmosfeer/klimaat, gesteente, relief/landvorm, grondwater, oppervlaktewater, bodem, vegetatie en fauna zijn opgenomen. Op bais van de ecodistrictenkaart zijn gevoeligheidskaarten gemaakt voor de thema's verzuring, vermesting, verontreiniging en verdroging. De gevoeligheid is aangegeven in vier klassen die een indicatie geven van de omvang van te verwachten effecten bij een gegeven belasting of ingreep, zonder rekening te houden met waarden of functies van het gebied of met belasting of ingrepen in verleden en heden.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB