Go to abstract

Samenvatting

Het is bekend dat de zeescheepvaart een substantiële bijdrage levert aan luchtvervuiling vanwege de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof en zware metalen als nikkel. Minder bekend is dat de zeeschepen ook schadelijke stoffen uitstoten zoals ultra fijn stof en koolstof ('black carbon'). De forse uitstoot van milieugevaarlijke stoffen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat zeeschepen veelal varen op zware stookolie. Stookolie (bunkerolie) is een brandstof die bestaat uit het restproduct van de raffinage van aardolie, gemengd met stoffen uit het raffinageproces of de chemische industrie. De bijgemengde stoffen zijn op hun beurt vaak bijproducten of restanten uit deze industrieën. In hoeverre de uitstoot van deze bijgemengde stoffen een extra risico vormt voor het milieu is niet bekend. Doordat de samenstelling van de scheepsbrandstof per zeeschip verschilt, is het niet te achterhalen wat de aard en omvang is van de uitstoot van de rookgassen. Dit blijkt uit een studie van het RIVM die in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is uitgevoerd. In eerdere RIVM-studies is kennis opgebouwd over de samenstelling van zware stookolie en is een lijst met stoffen opgesteld die niet in stookolie zouden mogen worden bijgemengd. In de huidige RIVM-studie is onderzocht of deze stoffen zijn geregistreerd bij REACH, de Europese wetgeving voor chemische stoffen. Van een enkele blijkt dat het geval te zijn maar ontbreekt een (verplichte) risicobeoordeling voor effecten op het milieu. In de wetenschappelijke literatuur is weinig tot niets over de milieueffecten van deze bijgemengde stoffen bekend. Door de enorme variëteit in de samenstelling van bunkerolie is het moeilijk om de milieueffecten van zowel bunkerolie als die van bijgemengde stoffen in de scheepsbrandstof per zeeschip te meten. Bovendien ontbreekt een gestandaardiseerde methode om de chemische samenstelling van milieuschadelijke stoffen in de stookolie en de emissie van schadelijke stoffen in de rookgassen te meten.

Abstract

It is known that the ocean shipping contributes substantially to air pollution due to emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides, particulate matter and heavy metals such as nickel. Less well known is that sea vessels also emit pollutants such as ultrafine particles and black carbon. The substantial emission of environmentally harmful substances is mainly caused by sea-going vessels usually sail on heavy fuel oil. Heavy fuel oil (bunker oil) is a fuel composed of the product of petroleum refining, mixed with substances from the refining process or the chemical industry. The blended materials are, in turn, often byproducts or remnants from these industries. To what extent the emission of these blend materials is an additional risk to the environment is unknown. Because the composition of the marine fuel by ship is different, it is not possible to ascertain the nature and extent of the emissions from the flue gases. Those are the central findings from a study of the RIVM, which was commissioned by the Human Environment and Transport Inspectorate (ILT). In previous studies the RIVM is constructed knowledge about the composition of heavy fuel oil and a list of substances drawn up should not be blended into fuel oil. In the current study the RIVM examined whether these substances are registered with REACH, the European legislation for registration chemicals. From a few substances it is shown that it is to be the case but there is no (mandatory) risk assessment of effects on the environment. The scientific literature lacks studies about the environmental impact of these blend materials in marine fuel. The varying composition of the fuel that is created makes it difficult to measure the environmental impact of blended substances into the marine fuel by ship. In addition, a standardized method fails to measure the chemical composition of environmentally harmful substances in the fuel and the emission of pollutants in the flue gases.

Overig

Grootte
1.82MB