Environmental Outlook Overijssel: Air quality, noise load and health

Environmental Outlook Overijssel: Air quality, noise load and health

Go to abstract

Samenvatting

Het gezondheidsrisico van luchtvervuiling en het geluidniveau waar inwoners van de provincie Overijssel aan worden blootgesteld, is gemiddeld genomen lager dan het gemiddelde in Nederland. Dat komt omdat de luchtkwaliteit in de provincie beter is en de geluidbelasting lager dan het Nederlandse gemiddelde. Fijn stof zorgt voor het grootste gezondheidsrisico in de provincie. Als het voorgenomen beleid voor luchtkwaliteit wordt uitgevoerd, zal de luchtkwaliteit in de provincie naar verwachting in de toekomst verbeteren. Dit is in lijn met de ontwikkelingen in de rest van Nederland. Het is niet bekend hoe de geluidbelasting zich ontwikkelt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de milieukwaliteit in relatie tot gezondheid in de provincie Overijssel. Door de milieukwaliteit in de provincie en het bijbehorende gezondheidsrisico inzichtelijk te maken, wordt duidelijk in welke gebieden mensen wonen met een hoger gezondheidsrisico als gevolg van luchtverontreiniging en geluidbelasting. Dit is belangrijk omdat milieugerelateerde gezondheidsrisico's ook onder de huidige wettelijke grenswaarden voor luchtverontreiniging en geluid optreden. Verder is het van belang om ook naar andere milieufactoren te blijven kijken die gezondheidswinst opleveren, zoals een gezonde leefomgeving. Bronnen in de provincie, zoals provinciaal verkeer en lokale industrie, dragen ongeveer 10 procent bij aan de fijnstofconcentratie. Aan de concentraties roet- en stikstofdioxide, onder andere afkomstig van houtstook en verkeer, dragen de bronnen in de provincie ongeveer een kwart bij. Buitenlandse bronnen, waaronder landbouw en industrie, leveren de grootste bijdrage aan de luchtverontreiniging in Overijssel. De belangrijkste bron van geluidbelasting is het gemeentelijk wegverkeer. Voor de verkenning is berekend wat de concentraties van fijnstof (PM10 en PM2.5), stikstofdioxide en roet in 2016 en 2030 zijn. Ook is de huidige geluidbelasting in de provincie in kaart gebracht. Op basis van de concentratie van PM10 en stikstofdioxide, en de geluidbelasting is het milieugezondheidsrisico berekend.

Abstract

The health risk of air pollution and noise pollution to which residents of the province of Overijssel are exposed is lower than the average for The Netherlands. This is because the air quality is better than average and the yearly noise load lower. Exposure to particulate matter represents the biggest environmental health risk in the province. Air quality is expected to improve in the future, in line with the overall trend in The Netherlands. It is unclear how the yearly noise load will develop. These are the results of RIVM research into the environmental quality and its associated health risk in the province of Overijssel.

Determining the environmental quality in the province and its associated health risk shows where people with a higher health risk related to air pollution and yearly noise load live. This is important because environmental health risks also occur below current environmental standards for air pollution and noise. In addition, it is also important to focus on other environmental factors that might benefit health, such as a healthy living environment.

Emission sources in the province, such as provincial road traffic and local industry, contribute about 10 percent to the particulate matter concentration. Emission sources in the province contribute about a quarter to the concentrations of elemental carbon and nitrogen dioxide, primarily caused by road traffic and wood burning. Foreign emission sources, such as agriculture and industry, are the main sources of air pollution in Overijssel. The main source of the yearly noise load is municipal road traffic.

For this outlook, concentrations of particulate matter (PM10 and PM2.5), nitrogen dioxide and elementaral carbon in 2016 and 2030 have been calculated. The yearly noise load in the province has been determined for the year 2016. The environmental health risk was calculated based on the concentration of PM10 and nitrogen dioxide, and the yearly noise load.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1528 kb