Minimum Unit Pricing for alcohol. Study into the feasibility of implementation in the Netherlands

Minimum Unit Pricing for alcohol. Study into the feasibility of implementation in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

Mensen die veel alcohol drinken kiezen vaak voor goedkopere producten. In enkele landen, zoals Schotland en Canada, zijn deze goedkopere alcoholproducten daarom duurder gemaakt. Door deze maatregel, ‘Minimum Unit Pricing’ (MUP) gaan problematische drinkers minder drinken. Dat is beter voor hun gezondheid. Ook zijn er naar verwachting minder verkeersovertredingen, hoeven politie en justitie minder te worden ingezet, en zijn er minder medische kosten en uitval op het werk.

De Nederlandse overheid denkt erover na om MUP in te voeren. Doordat MUP zich direct richt op mensen die veel drinken, is het een veelbelovende maatregel om problematisch drankgebruik te verminderen. Effecten van MUP hangen wel af van de hoogte van de eenheidsprijs. De overheid moet deze nog bepalen. Duidelijke informatie over de maatregel is ook belangrijk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Trimbos instituut.

Ook blijkt dat belanghebbenden, van consumenten, producenten, verkopers tot gezondheidsdeskundigen, verschillende meningen hebben over MUP. Veel belanghebbenden erkennen de positieve effecten op gezondheid, maar anderen zien ook nadelen. De alcoholbranche heeft vooral economische argumenten om de maatregel niet in te voeren, bijvoorbeeld minder omzet. Ook denken geïnterviewde partijen dat problematische drinkers andere verslavende producten gaan gebruiken, zoals drugs. Verder kunnen mensen die dicht bij de grens wonen, alcohol goedkoper in het buitenland gaan kopen. Er is overigens geen bewijs voor deze argumenten.

Bij MUP bepaalt de overheid een minimumprijs voor één eenheid alcohol (een standaardglas bier, wijn of sterke drank). Verkopers mogen alcohol niet onder deze prijs aanbieden. Bij een lagere eenheidsprijs vallen alleen de goedkoopste producten onder dit beleid. Bij een hogere MUP vallen ook duurdere producten onder het beleid, en dus ook een groter deel van het alcoholaanbod. Bijvoorbeeld: een eenheidsprijs van 45 cent maakt ongeveer 50 procent van alle alcoholproducten duurder. Bij een eenheidsprijs van 55 cent is dat ongeveer 65 procent. Bij een accijnsverhoging worden álle alcoholhoudende dranken duurder.

Abstract

Persons who drink a great deal of alcohol often choose cheaper products. In some countries, such as Scotland and Canada, these cheaper alcohol products were therefore made more expensive. As a consequence of this Minimum Unit Pricing (MUP) measure, problem drinkers end up drinking less alcohol. That is better for their health. The expected results also include fewer traffic violations, less deployment of police and justice authorities, and less medical costs and work absenteeism.

The Dutch government is considering whether to implement MUP. As MUP directly targets persons who drink too much, it is a promising measure for reducing problematic drinking. However, the effects of MUP depend on the minimum unit price that has to be paid. The government has not yet determined this. It is also important to provide clear information about the measure. This was the conclusion of a study carried out by RIVM and the Trimbos Institute.

It is also evident that stakeholders - including consumers, producers, vendors, and health experts - have differing opinions about MUP. Many stakeholders recognise the positive effects on health, but others also see drawbacks. The arguments presented by the alcohol industry against implementing the measure are primarily of an economic nature, such as less turnover. Some of the parties interviewed also think that problematic drinkers will start using other addictive substances such as drugs. Furthermore, persons living near the border could buy alcohol more cheaply in neighbouring countries. There is, by the way, no proof in support of these arguments.

If MUP is implemented, the government sets a minimum price for one unit of alcohol (one standard glass of beer, wine, or spirits). Vendors are not allowed to offer alcohol below this price. If the government sets a lower minimum unit price, the measure will apply only to the cheapest products. If a higher MUP is chosen, more expensive products will also be affected and therefore also a bigger segment of the alcohol products on offer. For example: a minimum unit price of 45 cents would make approximately 50% of all alcohol products more expensive. At a minimum unit price of 55 cents, that would be approximately 65%. An increase in excise duties would make all alcoholic drinks more expensive.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1888 kb