De modellering en kartering van kritische drempels in Europa

De modellering en kartering van kritische drempels in Europa

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport informeert de Conventie van grensoverschrijdende luchtverontreiniging (CLRTAP) en het netwerk van National Focal Centra (NFCs) over de meest recente Europese database van kritische drempels voor verzuring en vermesting. Deze database is in 2003 voor het eerst uitgebreid met gegevens die de gevolgtijdelijke (dynamische) modellering van geochemische processen, vooral in bodems, mogelijk maakt. Deze informatie is nodig om het Europese luchtbeleid te kunnen ondersteunen met kennis over tijdsvertragingen van ecosysteemherstel of -schade als gevolg van veranderingen, in de tijd, van verzurende depositie. De aldus uitgebreide database van kritische drempels en dynamische modellerings is door het MNP-Coordination Center for Effects gemaakt op verzoek van de Working Group on Effects onder de Conventie op haar 21e vergadering (Geneve, 28-30 augustus 2002). Negentien landen stuurden gegevens in waarvan 10 inclusief dynamische modellerings parameters. De onderbouwing van de ingezonden data zijn voor elk land afzonderlijk in het rapport opgenomen. Daarnaast bevat het rapport een analyse van de grensoverschrijdende consistentie van de nieuwe database. Ook is een vergelijking opgenomen met data die zijn gebruikt bij de ondersteuning van het 1999 CLRTAP Protocol voor de bestrijding van verzuring, vermesting en troposferische ozon (het Gotenburg protocol) en de EU-richtlijn 2001/81/EG van het Europese Parlement (2001) inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (NEC directive). De in de rapportage beschreven resultaten zijn belangrijk voor de volgende stap, te weten de ondersteuning van het revisieproces van deze Europese overeenkomsten waarschijnlijk in 2004/2005. Het rapport zal op de 22e vergadering van de Working Group on Effects (Geneve, 3-5 september 2003) worden gepresenteerd.

Abstract

This report informs parties under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) and its network of National Focal Centres on the recent update of the European critical loads database. In 2003 this database underwent a first time extension with dynamic modelling variables. This information is necessary to support European air quality policies with knowledge on time delays of ecosystem damage or recovery caused by changes, in time, of acidifying deposition. The database was updated and extended following the request of the Working Group on Effects at its 21st session (Geneve, 28-30 augustus 2002). Nineteen countries submitted data on critical loads for acidity and eutrophication. Ten countries also submitted the requested dynamic modelling parameters. Other countries indicated their intentions to prepare data for submission for the next call planned for the autumn of 2003. It is concluded that minimum data requirements for dynamic modelling can be met. The report contains national reports on the methods applied to contribute to the European critical loads data base. The report includes an analysis of the data to verify cross border consistency. A comparison is made with the database used to support negotiations of the 1999 CLRTAP Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone (the "Gothenburg Protocol") and the 2001 EU National Emission Ceiling directive. The results described in this report are important for the next step in the support of the revision process of these European agreements expected in 2004/2005. The report will be presented at the 22nd session of the Working Group on Effects (Geneva, 3-5 September 2003).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
24917