Mental health of students in higher education

Mental health of students in higher education

Go to abstract

Samenvatting

In de rapportages Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs zijn onvolkomenheden geconstateerd. Het gaat grotendeels om wegingsfouten met kleine cijfermatige aanpassingen op verschillende plaatsen in het rapport. Daarnaast is in het deel mentale gezondheid een grote afwijking geconstateerd op de ervaren prestatiedruk van studenten. Op de conclusies en de boodschap hebben de aanpassingen geen invloed. Om deze reden brengen we de publicaties hierbij opnieuw uit. Een uitgebreidere toelichting is te lezen in het voorwoord.

======================================================================================

Voor het eerst is landelijk onderzocht hoe het staat met de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 28.000 studenten vulden hiervoor in het voorjaar van 2021 een online vragenlijst in. Ook is in kaart gebracht welke factoren met de mentale gezondheid van studenten samenhangen.

De helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten (zoals angst en somberheid), van wie 12 procent in ernstige mate. Hun mentaal welbevinden (dat is: veerkracht, positieve mentale gezondheid en levenstevredenheid) is niet in balans. Er blijkt een samenhang te zijn tussen het mentaal welbevinden en psychische klachten: bij studenten met een sterke positieve mentale gezondheid of veerkracht komen minder vaak psychische klachten voor.

Verder blijkt dat studenten veel stress, prestatiedruk en slaapproblemen ervaren en dat er een sterke samenhang is tussen deze factoren en een mindere mentale gezondheid. Datzelfde geldt voor eenzaamheid en een gebrek aan sociale steun, zoals van familie en vrienden. Studievoortgang en omvang van de studieschuld lijken er minder sterk mee samen te hangen. Het is belangrijk om het mentaal welbevinden te vergroten en studenten optimaal te laten functioneren. Dit vraagt om meer aandacht voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Zowel vanuit landelijk beleid als het onderwijs zelf.

Vóór de coronacrisis bestond al bezorgdheid over de mentale gezondheid van studenten. In de onderzochte periode, voorjaar 2021, golden maatregelen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan, zoals de sluiting van de horeca en de avondklok. De resultaten van het onderzoek zijn hierdoor beïnvloed, en vergroten de al bestaande zorg over de mentale gezondheid van studenten. Het is de eerste keer dat de mentale gezondheid van studenten voor heel Nederland in kaart is gebracht. Het onderzoek zal de komende jaren worden herhaald om te kijken hoe dit zich ontwikkelt. En ook om na te gaan in hoeverre een invloed van corona blijft voortduren.

Het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland hebben deze studentenmonitor opgezet en uitgevoerd. Dit is gedaan op verzoek van de ministeries van OCW en VWS.

Abstract

In the first nationwide study of its kind, researchers have looked at the current state of mental health among students in higher education (higher vocational and university education). The study involved a survey among over 28,000 students, in the spring of 2021, on their mental health. The researchers have also mapped out the factors associated with mental health.

Around half of all students (51%) have psychological complaints, such as feelings of anxiety and sadness. Of this group, 12% have serious complaints. Their mental well-being (in other words, their resilience, positive mental health and satisfaction with life) is out of balance. The researchers demonstrated a connection between mental well-being and psychological complaints: students who enjoyed strong positive mental health or resilience experienced fewer psychological complaints.

They also found that students experience significant levels of stress, performance pressure and sleeping problems and that there is a strong association between these factors and mental health. The same applies to loneliness and lack of social support, for example from family and friends. Study-related factors, such as academic performance and the level of student loans taken out, appear to be less closely related with students’ mental health.

It is important to increase students’ mental well-being and help them perform to the best of their ability. This calls for more attention to students’ well-being and personal development – from a national policy perspective as well as from within the higher educational setting itself.

Before the corona crisis, there were already concerns about the well-being of students. When the study was conducted (the spring of 2021), measures were in place to prevent the spread of coronavirus (SARS-CoV-2), such as closure of the hospitality sector and a nationwide curfew. This has influenced the study results. The findings increase the pre-existing concerns about students' mental health.

This is the first mental health study among students covering the Netherlands as a whole. The study will be repeated in the coming years to monitor developments. And also to find out to what extent an influence of corona continues.

The RIVM, the Trimbos Institute, and the Netherlands Municipal Public Health Services and Medical Assistance in Accidents and Disasters (GGD GHOR Nederland) designed and carried out the student monitor survey. They did so on the instruction of the Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Health, Welfare and Sport.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
3164