Monitor on Mental Health and Substance Use among Higher Education Students 2023

Monitor on Mental Health and Substance Use among Higher Education Students 2023

Go to abstract

Samenvatting

Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online vragenlijst in. Hierbij zijn ook vragen gesteld over het gebruik van middelen zoals alcohol, tabak en cannabis. Verder is in kaart gebracht welke factoren samenhangen met de mentale gezondheid en het middelengebruik.

Met een deel van de deelnemende studenten gaat het mentaal redelijk tot goed in 2023. Een derde van hen geeft hun leven een 7, en ruim een kwart een 8 of hoger. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel psychische klachten. Zo heeft 44 procent van de deelnemende studenten depressie-/angstklachten. Ongeveer dezelfde of hogere percentages gelden voor emotionele uitputtingsklachten, vaak prestatiedruk of (heel) veel stress ervaren en eenzaamheid. Wat de middelen betreft wordt alcohol veruit het meest gebruikt. Van de studenten die drinken is 10 procent een overmatige drinker en 16 procent een zware drinker.

De resultaten geven grofweg hetzelfde beeld als de eerste monitor van 2021. Ze geven nog duidelijker aan dat mentale gezondheid en middelengebruik niet los te zien zijn van de sociale en maatschappelijke omgeving waarin studenten leven. Naast de studie zijn onder andere de kosten van het dagelijks leven en de krappe woningmarkt belangrijke stressbronnen. Het is daarom belangrijk om niet alleen de mentale weerbaarheid van studenten te verbeteren, maar ook aandacht te hebben voor hun omgeving.

Op sommige vlakken lijkt de mentale gezondheid iets te zijn verbeterd ten opzichte van de eerste monitor, die tijdens de coronapandemie werd gehouden. In 2023 ervaren minder deelnemende studenten emotionele uitputtingsklachten, prestatiedruk, en eenzaamheid dan in 2021.

Factoren die bijdragen aan een goede mentale gezondheid zijn onder andere steun uit de omgeving en voldoende tijd voor ontspanning. Onder andere risicovol gebruik van sociale media en maatschappelijke stressbronnen hangen samen met een mindere mentale gezondheid.

Het gebruik van de meeste middelen is gelijk gebleven in 2023. Sommige middelen lijken minder te zijn gebruikt, zoals cannabis. Elke dag of regelmatig vapen lijkt wel populairder te zijn geworden. Veel alcohol drinken komt onder andere vaker voor bij studenten met een hoge studieschuld en studenten die met anderen in een studentenhuis wonen.

Het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland hebben deze monitor opgezet en uitgevoerd. Dit is gedaan op verzoek van de ministeries van OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Zie ook: 

Abstract

For the second time, a monitor has been carried out into the mental well-being of students at research universities and universities of applied sciences. In the spring of 2023, over 32,000 students completed an online questionnaire on this topic. The questionnaire also included questions about the use of substances like alcohol, tobacco and cannabis. Additionally, research has been conducted into the factors associated with mental health and substance use.

The findings show that a share of participating students enjoyed fair to good mental health in 2023: one-third scored their life with a 7, and more than a quarter with an 8 or higher. On the other hand, a significant share of students experienced mental health issues, with 44 per cent experiencing depression/anxiety symptoms. Similar or higher percentages apply to students dealing with emotional exhaustion symptoms, frequent sense of performance pressure, (very) high stress and feelings of loneliness. Alcohol emerged as the predominant substance of choice, with 10 per cent of drinking students qualifying as excessive drinkers and 16 per cent as heavy drinkers.

The results present a broadly similar picture to the first monitor in 2021, underscoring that mental health and substance use are bound up with the social and societal context students navigate. Apart from their studies, costs of daily living and the tight housing market are important stressors. It is therefore crucial not only to enhance the mental resilience of students, but also to focus on improving their overall environment.

Certain aspects of students’ mental health appear to have improved compared to the first monitor, which was conducted during the coronavirus pandemic. In 2023, fewer participating students reported emotional exhaustion symptoms, performance pressure and feelings of loneliness than in 2021.

Factors contributing to positive mental health include support from their environment and adequate time for relaxation. Conversely, risky social media use and societal stressors are associated with poorer mental health.

The overall use of most substances remained consistent in 2023. Some substances, like cannabis, seemed to be less prevalent, while daily or regular vaping appeared to have gained popularity. Heavy drinking was more common among students with high levels of student debt and those residing in shared student housing.

The Trimbos Institute, RIVM and the Netherlands Municipal Public Health Services and Medical Assistance in Accidents and Disasters designed and carried out this monitor. They did so on the instruction of the Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Health, Welfare and Sport.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos Instituut

Overig

Grootte
2913 kb