Monitor nitrogen deposition in Natura 2000 areas 2022. Baseline measurement to monitor the environmental value for nitrogen

Monitor nitrogen deposition in Natura 2000 areas 2022. Baseline measurement to monitor the environmental value for nitrogen

Go to abstract

Samenvatting

Stikstof zit van nature in de lucht. Door de landbouw, het verkeer en de industrie komen de stikstofverbindingen ammoniak en stikstofoxiden in de lucht terecht, die op de bodem en planten neerslaan (stikstofdepositie). Te veel stikstofdepositie is schadelijk voor kwetsbare natuur omdat bepaalde vegetatie kan verdwijnen. Dit zorgt voor minder variatie in de soorten planten en dieren die er leven.

De Nederlandse overheid wil de kwaliteit van natuur verbeteren door onder meer de neerslag van stikstof verder te verlagen. Zij richt zich vooral op de Natura 2000-gebieden, waarin kwetsbare natuur wordt beschermd. Hiervoor is in 2021 de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering ingevoerd, met doelen voor 2025, 2030 en 2035.

Het RIVM onderzoekt elk jaar of de stikstofdoelen haalbaar zijn en, later, of ze zijn gehaald. Om dat te kunnen bepalen, is nu eerst de situatie voordat de wet inging beschreven. Hiervoor is met metingen en modellen in beeld gebracht hoe de hoeveelheid stikstofneerslag zich tot die tijd heeft ontwikkeld en wat de toekomstverwachtingen zijn. De verwachte stikstofneerslag is berekend op basis van beleid waarvoor op 1 mei 2020 concrete plannen zijn uitgewerkt. Hierin staan nog niet de stikstofmaatregelen die daarna zijn ingevoerd.

Ook staat erin op welk deel van de natuur in Nederlandse Natura 2000-gebieden een hoeveelheid stikstof neerslaat die onder de norm valt (kritische depositiewaarde). Een van de doelen van de wet is om ervoor te zorgen dat dit oppervlak groter wordt.

Van 2005 tot 2013 is ongeveer 20 procent minder stikstof in de kwetsbare natuur terechtgekomen. Daarna is deze hoeveelheid ongeveer hetzelfde gebleven. Naar verwachting zal de neerslag tot 2030 weer dalen. Dat komt vooral doordat verkeer en landbouw in binnen- en buitenland waarschijnlijk minder stikstof gaan uitstoten als gevolg van verschillende maatregelen en regelgeving.

Hierdoor wordt het oppervlak natuur waar de hoeveelheid stikstofneerslag onder de norm valt groter. Dat is nu ruim 30 procent van het oppervlak, in 2025 ongeveer 39 procent, en in 2030 43 procent (met een bandbreedte van 40 tot 51 procent) op basis van het beleid tot 1 mei 2020. Het wettelijke doel voor 2025 (40 procent) is haalbaar, maar onzeker. De kans is erg klein dat het doel voor 2030 (50 procent) zonder extra maatregelen wordt gehaald. De strengere doelen waarnaar het huidige kabinet in 2030 (74 procent) streeft, zijn niet haalbaar zonder extra maatregelen.

Abstract

Nitrogen is a naturally occurring component of the air we breathe. As a result of agricultural activity, traffic and industry, ammonia and nitrogen oxides are released into the air. These are later deposited on soil and plants (nitrogen deposition). Too much nitrogen is harmful for vulnerable nature, as it causes the loss of local vegetation types. This leads to less variation in plant and animal species.

The Dutch government wants to improve the quality of nature by further reducing nitrogen deposition, especially in the Natura 2000 areas, where vulnerable nature is protected. In 2021, it introduced the Nitrogen Act (Stikstofwet) to help achieve this objective. The act sets targets for 2025, 2030 and 2035.

RIVM will assess yearly whether the targets are achievable, and afterwards whether they have been met. To determine this, RIVM has drawn up a report describing the situation as it was before the Nitrogen Act was implemented. It used measurements and models to map out how much nitrogen was deposited in previous years, and to estimate future nitrogen depositions, calculated on the basis of policy decisions that were in place before 1 May 2020. Nitrogen reduction measures implemented after this date were not yet included.

The report also indicates in which parts of the Natura 2000 areas in the Netherlands nitrogen deposition remains below the critical values. One of the goals of the Nitrogen Act is to expand this area.
Between 2005 and 2013, around 20 per cent less nitrogen was deposited on the soil. Since then, the amount has remained roughly the same. Nitrogen deposition is expected to decrease further until 2030, because traffic and agriculture, both domestic and foreign, will emit less nitrogen thanks to various measures and regulations.

The decrease in nitrogen deposition will lead to an expansion of the surface in Nature 2000 areas where the nitrogen depositions are not harmful. Currently this is over 30 percent of the total surface area. In 2025 this will be 39 percent, rising to 43 percent (within a bandwidth of 40–51 percent) in 2030, based on policy adopted before 1 May 2020. The legal target for 2025 (40 percent) is achievable, although uncertain. The likelihood of achieving the target for 2030 (50 percent) without additional measures is very small. The stricter target that the current government is aiming for in 2030 (74 per cent) cannot be achieved without additional measures.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
3949 kb