Go to abstract

Samenvatting

De gezondheidstoestand van de bevolking rondom Schiphol is na opening van de Polderbaan nauwelijks veranderd. Wel zijn er verschuivingen opgetreden in geluidblootstelling, hinder en slaapverstoring. Er zijn steeds meer aanwijzigen dat er bij de huidige geluidniveaus rond Schiphol een samenhang is tussen de blootstelling aan vliegtuiggeluid en het optreden van hoge bloeddruk. Dit blijkt uit de resultaten van het monitoringprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES) waarmee de ontwikkeling van de milieubelasting en van gezondheid en beleving rondom Schiphol in kaart zijn gebracht. Dit monitoringprogramma is een uitvloeisel van toezeggingen in de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving. De opening van de Polderbaan in 2003 heeft geleid tot ruimtelijke verschuivingen in de geluidblootstelling. Daardoor zijn in 2005 per saldo minder mensen blootgesteld aan hogere geluidniveaus dan in 2002, maar is het geluidniveau bij relatief laag blootgestelden gemiddeld toegenomen. Overigens treden er lokaal grote afwijkingen van dit algemene beeld op. De luchthavenactiviteiten en het vliegverkeer van en naar Schiphol dragen tot maximaal enkele procenten bij aan de lokale luchtverontreiniging. Op basis van de resultaten van het monitoringprogramma, eerder GES-onderzoek en de internationale literatuur, constateren we dat er steeds meer aanwijzingen zijn voor een samenhang tussen de blootstelling aan vliegtuiggeluid en hoge bloeddruk. Verder zijn er aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen vliegtuiggeluid en zowel een minder goede ervaren gezondheid als het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. Er is geen samenhang waargenomen tussen vliegtuiggeluid en mentale gezondheidsklachten. Het is niet waarschijnlijk dat een verandering van het geluidniveau door het in gebruik nemen van de Polderbaan extra invloed heeft op eventuele gezondheidseffecten. Er zijn ook geen aanwijzingen dat vliegverkeer bijdraagt aan het optreden van luchtwegaandoeningen. De bezorgdheid hierover is na 2002 echter wel toegenomen. Sinds 1996 is de ernstige geluidhinder en ernstige slaapverstoring rondom Schiphol afgenomen. De minder ernstige slaapverstoring is na 2002 echter toegenomen. Hinder, slaapverstoring, het indienen van klachten over vliegtuiggeluid en bezorgdheid hangen sterk samen met de geluidniveaus van vliegverkeer. Een toename van de geluidblootstelling leidt bovendien nog tot een extra toename van het aantal ernstig gehinderden en het aantal mensen dat een klacht indient. Daarnaast blijkt dat bewoners die aangeven ernstig gehinderd te zijn vaker een minder goede gezondheid ervaren en vaker aangeven een hoge bloeddruk te hebben.

Abstract

The health status of the population living around Schiphol Airport did not change substantially after the opening of the fifth runway. However, spatial shifts did occur in the noise exposure and the occurrence of annoyance and sleep disturbance. There is growing evidence for an association between exposure to air traffic noise and the prevalence of high blood pressure around Schiphol Airport.
These are some of the results of a monitoring program carried out in the framework of the Health Impact Assessment Schiphol Airport (HIAS), designed to study environmental burden, health and perceptions around Schiphol Airport. This monitoring program is a consequence of commitments made in 1994 in the National Spatial Planning Key Decision for Schiphol Airport and Surroundings.
The opening of the fifth runway in 2003 has led to spatial shifts in noise exposure. On balance, fewer people were exposed to high levels of noise in 2005 than in 2002, though on average noise level increased for those exposed to relatively low levels. Locally, however, large deviations from this general picture were seen. Air traffic and the activities of the airport contribute no more than a few percentage points to the local air pollution levels.
On the basis of results from this monitoring program, from earlier HIAS research, and from international literature, we observe growing evidence for an association between aircraft noise exposure and high blood pressure. In addition, associations between aircraft noise and both poor self-perceived health and the use of sedatives are observed. No relation is seen between aircraft noise and mental health. It is unlikely that, in addition to the noise level itself, an increase in the noise level due to the opening of the fifth runway has had extra influence on possible health effects. There is no evidence that air traffic contributes to the occurrence of respiratory disorders; however, the concern among residents regarding health complaints due to air traffic has increased after 2002.
Since 1996, severe annoyance and severe sleep disturbance around Schiphol Airport have decreased on balance. However, less severe sleep disturbance has increased since 2002. Annoyance, sleep disturbance, filing a complaint about air traffic noise, and environmental concern all have a strong relation with aircraft noise levels. In addition, an increase in noise exposure leads to an extra increase in the number of severely annoyed residents and residents who file a complaint about the noise. Those who are severely annoyed by aircraft noise are more likely to have poor self-perceived health and more likely to report high blood pressure.

Overig

Grootte
3.94MB