NSL Monitoring Report 2018 : State of affairs of National Air Quality Cooperation Programme (NSL)

NSL Monitoring Report 2018 : State of affairs of National Air Quality Cooperation Programme (NSL)

Go to abstract

Samenvatting

Er zijn nog lokale overschrijdingen In het grootste deel van Nederland liggen de berekende concentraties stikstofdioxide en fijnstof in 2017 onder de Europese grenswaarden. In een aantal drukke straten in binnensteden wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. Wel is het aantal locaties waarop deze overschrijdingen plaatsvinden gedaald ten opzichte van 2016. De grenswaarde voor fijnstof wordt ook op een aantal locaties overschreden, vooral in gebieden met intensieve veehouderijen. Ontwikkelingen concentraties Ten opzichte van 2016 is de gemiddelde concentratie stikstofdioxide in in 2017 Nederland iets gedaald. Voor de komende jaren wordt een verdere afname verwacht, ook van het aantal overschrijdingen in binnensteden. In de prognoses gaat de afname van de concentraties echter sneller dan recente metingen laten zien. Het is dan ook moeilijk een betrouwbare uitspraak te doen over het tempo. De gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland is in 2017 nagenoeg gelijk aan die van 2016. De afname van de afgelopen jaren stagneert momenteel. Het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor fijnstof in gebieden met intensieve veehouderijen is iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral doordat dit jaar meer veehouderijen nauwkeurig in beeld zijn gebracht. Het is onzeker hoe de gemiddelde concentratie fijnstof zich de komende jaren zal ontwikkelen. Deze conclusies blijken uit de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof verbeteren de volksgezondheid, ook wanneer concentraties al onder de Europese grenswaarden liggen. Onzekerheden en risico's Voor de berekeningen voor het NSL moeten overheden actuele gegevens over wegverkeer en veehouderijen aanleveren. De kwaliteit van veel van deze gegevens is de laatste jaren sterk verbeterd. Aandacht voor datakwaliteit blijft van belang om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van de luchtkwaliteit. De concentraties stikstofdioxide en fijnstof liggen op verscheidene locaties dicht bij de Europese grenswaarden. Geringe stijgingen van de concentraties kunnen het aantal overschrijdingen sterk beïnvloeden. Hierdoor is het aantal overschrijdingen gevoelig voor onzekerheden in de berekeningen.

Abstract

Limit values are still exceeded locally
In 2017, concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter in most parts of the Netherlands were below European limit values. For nitrogen dioxide the number of locations where concentrations exceeded the limit value decreased compared to 2016. Exceedances still occurred on a number of busy inner city streets. Particulate matter concentrations still exceeded limit values at some locations, particularly those with intensive livestock farming.

Trends in concentrations
In 2017, the average concentration of nitrogen dioxide in the Netherlands decreased slightly compared to 2016. Both the average concentration and the number of exceedances in inner cities are expected to decrease further in the coming years. However, the projected rate of decrease in concentration is higher than the recently observed rate. Therefore, projections about the expected rate of decrease in the future cannot be made reliably.

In 2017, the average concentration of particulate matter in the Netherlands was comparable to 2016. Decreases observed over the past several years appear to have levelled off at present. The number of exceedances for particulate matter increased somewhat compared to the previous year, primarily because more livestock farms were subject to detailed modelling this year. Projected trends in the average concentration of particulate matter in the coming years remain uncertain.

The monitoring activities carried out as part of the National Air Quality Cooperation Programme (NSL) provide the basis for these conclusions. Lower concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter improve public health, even when they are already below European limit values.

Uncertainties and risks
Government bodies need to provide updated data on road traffic and livestock farms to facilitate calculations within the framework of the NSL. In recent years, the quality of much of these data has improved substantially. A strong focus on data quality continues to be important for providing a reliable picture of air quality.

In various locations, the concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter are close to European limit values. Slight increases in the concentrations could strongly affect the number of exceedances. This means the number of exceedances is sensitive to uncertainties in the calculations.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3454 KB