NSL 2019 monitoring report

NSL 2019 monitoring report

Go to abstract

Samenvatting

Vrijwel in heel Nederland liggen de berekende concentraties stikstofdioxide en fijnstof in 2018 onder de Europese grenswaarden. In een aantal drukke straten in binnensteden wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. Wel neemt het aantal overschrijdingen af. De komende jaren zal deze ontwikkeling naar verwachting doorzetten. Het is moeilijk aan te geven in welk tempo dat zal gaan. De gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017, na een daling in de jaren ervoor. In het grootste deel van het land zijn de grenswaarden niet overschreden. Een uitzondering daarop zijn enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen. Het aantal overschrijdingen is daar toegenomen ten opzichte van 2017. Dit komt mede doordat de gemeenten meer veehouderijen hebben opgegeven om mee te nemen in de berekeningen over 2018. Een mogelijke andere factor zijn de uitzonderlijke weersomstandigheden van dat jaar, zoals de droogte. Naar verwachting zal de gemiddelde fijnstofconcentratie waar de bevolking aan blootstaat de komende jaren afnemen. Net als bij stikstofdioxide is onzeker hoeveel dit zal zijn. Lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof verbeteren de volksgezondheid, ook wanneer concentraties al onder de Europese grenswaarden liggen. De concentraties stikstofdioxide en fijnstof liggen op meerdere locaties dicht bij de Europese grenswaarden. Het gevolg is dat door kleine veranderingen in die concentraties het aantal overschrijdingen sterk kan veranderen. Onzekerheden in de berekeningen hebben daarom ook invloed op het aantal overschrijdingen.

Abstract

In 2018, the concentrations of particulate matter and nitrogen dioxide in most parts of the Netherlands were below European limit values.

The limit value for nitrogen dioxide is still being exceeded on a number of busy inner city streets. However, the number of locations in which the limit is being exceeded is decreasing. This trend is expected to continue in the coming years. However, the pace of this decrease is difficult to predict.

The average concentration of particulate matter in the Netherlands increased in 2018 in comparison to 2017, after a decreasing trend in the previous years. The limit values were not exceeded in most of the country, with the exception of a few locations in areas with intensive livestock farming. The number of times that the limit value was exceeded in these locations increased in comparison to 2017. This is in part due to the fact that the municipalities submitted more livestock farms for inclusion in the calculations for 2018. Another possible factor was the very unusual weather conditions in that year, such as the lack of rain.

The average concentration of particulate matter to which the population is exposed is expected to decrease in the coming years. However, as is the case for nitrogen dioxide concentrations, the extent of this decrease is uncertain. Lower concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter improve public health, even when they are already below European limit values.

These conclusions can be drawn from the monitoring activities carried out as part of the National Air Quality Cooperation Programme (NSL). Government entities need to provide updated data on road traffic and livestock farms to facilitate calculations by RIVM. In recent years, the quality of this data has improved substantially. A strong focus on data quality continues to be of importance in order to provide a reliable picture of air quality.

In several locations, the concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter are close to the European limit values. As a result, small changes in these concentrations can have a strong impact on the number of locations where the limit values are breached. Uncertainties in the calculations therefore also have an effect on the number of breaches.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3055 kb