NSL 2021 monitoring report. State of affairs of National Air Quality Cooperation Programme (NSL)

NSL 2021 monitoring report. State of affairs of National Air Quality Cooperation Programme (NSL)

Go to abstract

Samenvatting

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de overheden sinds 2009 samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De monitor is onder andere bedoeld om te kijken of Nederland de Europese grenswaarden haalt en of extra maatregelen nodig zijn om ze toch zo snel mogelijk te halen. Het RIVM rapporteert elk jaar over stikstofdioxiden en fijnstof in de lucht. Uit de monitoringsrapportage 2021 blijkt dat de luchtkwaliteit in 2020 verder is verbeterd.

Voor het eerst voldoet Nederland voor wegverkeer aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide. Dat komt omdat de concentraties stikstofdioxide bij de verkeerswegen in 2020 in heel Nederland onder deze grenswaarden liggen.

Voor fijnstof is dat net niet zo. In Velsen ligt in 2020 een klein stuk weg van 100 meter niet onder de grenswaarde; dat is wel het geval langs wegen in de rest van Nederland. Op enkele woonlocaties in gebieden met intensieve veehouderijen worden de grenswaarden van fijnstof ook nog overschreden.

De lage concentraties voor stikstofdioxide en fijnstof komen onder andere door de maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 in 2020. Er was daardoor binnen en buiten Nederland minder verkeer en economische activiteit, en dus minder uitstoot. Dit effect is waarschijnlijk tijdelijk. Het is niet duidelijk of dat helemaal verdwijnt als de maatregelen worden opgeheven.

De verwachting is wel dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert doordat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten. Zo worden nieuwe auto’s steeds schoner of zijn ze elektrisch. Ook komen er steeds meer ‘lage-emissie zones’ in steden. Hier mogen bijvoorbeeld nog maar een beperkt aantal brandstofauto’s rijden of alleen elektrische auto’s.

Schone lucht is belangrijk voor de volksgezondheid. Ook bij concentraties onder de Europese grenswaarden is luchtverontreiniging nog schadelijk. Daarom heeft de overheid het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld om de luchtkwaliteit in Nederland tot 2030 nog verder te verbeteren. De rijksoverheid, provincies en diverse gemeenten hebben daar afspraken over gemaakt.

Nederland voldoet voor stikstofdioxide in 2020 aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2005. Voor fijnstof is dat niet zo. In september 2021 maakte de WHO nieuwe, lagere advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof bekend. In grote delen van Nederland liggen de concentraties hier boven. Het is aan de overheid om te bepalen of en hoe Nederland hieraan wil voldoen.

Abstract

Public authorities have been working together to improve air quality through the National Air Quality Cooperative Programme (NSL) since 2009. The monitoring, among other things, is intended to ascertain whether the Netherlands is in compliance with European limit values and whether additional measures are needed to achieve compliance as quickly as possible. Each year, RIVM reports on concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter in the air. The 2021 Monitoring Report shows that further improvements were made in terms of air quality in 2020.

For the first time, the Netherlands complies with the European limit values for nitrogen dioxide with regard to road traffic. This is because the concentrations of nitrogen dioxide at roads were below these limit values across the Netherlands in 2020.

This was not the case for particulate matter. In 2020, a small 100-metre section of road in Velsen exceeded the limit value, which was not the case along roads across the rest of the Netherlands. The limit value for particulate matter was also exceeded at certain residential locations in areas with intensive livestock farms.

The low concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter are due to a number of factors, including the measures relating to the outbreak of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic in 2020. The pandemic resulted in less traffic and economic activity both within and outside the Netherlands, therefore resulting in reduced emissions. This effect is likely to be temporary. It is unclear as to whether this effect will disappear altogether once the measures are lifted.

Air quality, however, is expected to continue improving in the coming years due to the fact that road traffic, industry and livestock farms will emit less nitrogen dioxide and particulate matter. New cars, for example, are becoming cleaner or electric. In addition, the number of ‘low emission zones’ in cities, for example, where only a limited number of fossil fuel vehicles are allowed to circulate or which are exclusively reserved for electric cars, are on the rise.

Clean air is crucial to public health. Air pollution is still harmful, even at concentrations below the European limit values. That is why the Government has drafted the Clean Air Agreement (Schone Lucht Akkoord, SLA) aimed at further improving air quality in the Netherlands up to 2030. National government, the provinces and various
municipalities have endorsed the initiative and put relevant agreements in place.

In 2020, the Netherlands was in compliance with the guideline values for nitrogen dioxide recommended by the World Health Organization (WHO) in 2005 – this was not the case for particulate matter. In September 2021, the WHO announced new, lower guideline values for nitrogen dioxide and particulate matter. Concentrations exceed these guideline values in large parts of the Netherlands and it is up to the Government to determine whether and how the Netherlands intends to comply with these values.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2931 kb