Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft een monitor opgesteld in de vorm van een vragenlijst waarmee kan worden gemeten hoe mensen hun leefomgeving beleven. Medisch-milieukundig medewerkers van GGD'en kunnen met deze handreiking op een uniforme manier gegevens over beleving verzamelen en deze gebruiken voor hun adviezen aan gemeenten. Inzicht in beleving biedt aanknopingspunten voor een 'gezonder' beleid dat erop gericht is de leefomgeving van bewoners te verbeteren. Door ontwikkelingen in de tijd te volgen (te monitoren) kunnen beleidsmakers bijtijds bijsturen en effecten van maatregelen of beleid evalueren. Belevingsonderzoek geeft belangrijke signalen over knelpunten die bewoners in hun leefomgeving ervaren. Deze hoeven niet altijd overeen te komen met de feitelijke (gemeten of berekende) milieubelasting. Andere factoren kunnen de beleving beinvloeden, zoals aandacht van de media, vertrouwen in de bereidheid van de gemeente om problemen aan te pakken en de gezinssamenstelling. Naast de monitor is een handreiking ontwikkeld waarin staat beschreven hoe GGD'en de monitor in de praktijk kunnen gebruiken.

Abstract

RIVM has developed a questionnaire to be used as a monitor for measuring how people perceive their living environment. Using this questionnaire, Municipal Public Health Service workers active in the area of public health and the environment will be able to gather uniform information that can then be used to formulate recommendations to municipalities. Insight into residents' perception of their living environment provides a starting point for the development of 'healthier' policies that focus on improving that environment. By monitoring changes over time, policy-makers can modify the measure(s) at early stages if necessary as well as evaluate the longer term effects of the policy or measure(s).
Perception surveys can provide important signals on the negative aspects of a living environment as perceived by the residents. These perceived sticking points do not always have to correspond with the actual (measured or modeled) environmental stressors. Other factors can influence perception, such as media attention, confidence in the (local) authorities to solve the problems and family situation.
The RIVM has also developed a guideline for Municipal Public Health Service workers on the practical use of the monitor.

Overig

Grootte
927KB