Adverse health effects and diseases caused by chromium-6 : Update of the scientific literature and risk assessment with regard to laryngeal cancer at the POMS sites

Adverse health effects and diseases caused by chromium-6 : Update of the scientific literature and risk assessment with regard to laryngeal cancer at the POMS sites

Go to abstract

Samenvatting

Tussen 1984 en 2006 hebben werknemers van Defensie op de zogenoemde POMS-locaties (POMS: Prepositioned Organizational Materiel Storage) Amerikaans materieel onderhouden. Hierbij kon chroom-6 vrijkomen, dat vooral in de grondverf van het materieel zat. In 2018 bracht het RIVM een overzicht uit van gezondheidseffecten en ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Ook is toen onderzocht of blootstelling aan chroom-6 tijdens werkzaamheden op de POMS-locaties kan hebben geleid tot deze ziekten. Het RIVM heeft in 2019 dit onderzoek geactualiseerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Hieruit blijkt dat chroom-6 er ook van wordt verdacht strottenhoofdkanker te kunnen veroorzaken. Het RIVM heeft daarom beoordeeld wat dat betekent voor oud-werknemers die op de POMS-locaties in contact zijn gekomen met chroom-6. Het blijkt dat zij hierdoor strottenhoofdkanker kunnen hebben gekregen of nog krijgen. In 2018 is al geconcludeerd dat directe en indirecte blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker, chroom-6-gerelateerde allergische astma en rhinitis en allergisch contacteczeem en perforatie van het neustussenschot door chroomzweren kan hebben veroorzaakt. Directe blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties kan tot chronische longziekten leiden. De kans op een ziekte is groter naarmate zij er meer, vaker en/of langer aan zijn blootgesteld. Ook hangt het af van de manier waarop blootstelling aan chroom-6 plaatsvond. Dat kon door inademing, contact met de huid en inslikken. Naast de aard van de blootstelling op de POMS-locaties, bepalen andere zaken of werknemers ziek worden. Dat kan ander werk zijn, een blootstelling aan andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid om na een blootstelling een ziekte te krijgen. Het RIVM blijft volgen of er nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor een verband tussen chroom-6 en ziekten.

Abstract

Between 1984 and 2006, Ministry of Defence personnel maintained American equipment at the so-called POMS sites (POMS stands for Prepositioned Organizational Materiel Storage). While doing so, they may have been exposed to chromium-6 which was primarily contained in the primer used to paint the equipment. In 2018, RIVM published an overview of the health effects and diseases which chromium-6 can cause. Risk assessment was also carried out at that time to determine whether exposure to chromium-6 during work at the POMS sites may have led to these diseases.

In 2019, RIVM updated this research based on the latest scientific knowledge. This revealed that chromium-6 is also suspected of causing laryngeal cancer. RIVM therefore assessed what that means for former employees who came into contact with chromium-6 at the POMS sites. It is clear that they could have developed, or may in the future develop, laryngeal cancer as a result of the exposure at the POMS sites.

In 2018, it was already concluded that direct and indirect exposure to chromium-6 at the POMS sites may have caused lung cancer, nasal and paranasal sinus cancer, stomach cancer, chromium 6-related allergic asthma, rhinitis and allergic contact dermatitis and perforation of the nasal septum due to chromium ulcers. Direct exposure to chromium-6 at the POMS sites can lead to chronic lung diseases.

The risk of developing these diseases is greater the more, the more often, and/or the longer a person is exposed. It also depends on the way of exposure to chromium-6, for example by inhalation, skin contact and ingestion. In addition to the nature of the exposure at the POMS sites, other factors also determine whether employees become ill. These may be other work, exposure to other substances, lifestyle and individual susceptibility to acquiring a disease after exposure.

RIVM is continuing to monitor new scientific indications of links between chromium-6 and diseases.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
2937 kb