Adverse health effects and diseases caused by chromium-6 : Update of the scientific literature and risk assessment with regard to laryngeal cancer at the tROM site

Adverse health effects and diseases caused by chromium-6 : Update of the scientific literature and risk assessment with regard to laryngeal cancer at the tROM site

Go to abstract

Samenvatting

Tussen 2004 en 2012 hebben ongeveer achthonderd mensen zonder werk deelgenomen aan het re-integratieproject tROM van de gemeente Tilburg. Zij waren wettelijk verplicht op deze manier werkervaring op te doen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. De deelnemers voerden restauratiewerkzaamheden uit aan museumtreinen in een werkplaats van NedTrain in Tilburg. Daar hebben ze oude verflagen van de treinen verwijderd. In 2015 kwamen er signalen dat er in de verflagen chroom-6 had gezeten, een schadelijke stof. In januari 2019 bracht het RIVM een overzicht uit van gezondheidseffecten en ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Ook is toen onderzocht of blootstelling aan chroom-6 tijdens werkzaamheden op de tROM-locatie kan hebben geleid tot deze ziekten. Het RIVM heeft in 2019 dit onderzoek geactualiseerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Hieruit blijkt dat chroom-6 er ook van wordt verdacht strottenhoofdkanker te kunnen veroorzaken. Het RIVM heeft daarom beoordeeld wat dat betekent voor deelnemers aan het tROM-project en hun trajectbegeleiders van de gemeente Tilburg die tijdens hun werkzaamheden in contact zijn gekomen met chroom-6. Het blijkt dat zij hierdoor strottenhoofdkanker kunnen hebben gekregen of nog kunnen krijgen. In januari 2019 is al geconcludeerd dat directe en indirecte blootstelling aan chroom-6 op de tROM-locatie longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker, chroom-6-gerelateerde allergische astma en rhinitis, allergisch contacteczeem en perforatie van het neustussenschot door chroomzweren kan hebben veroorzaakt. Langdurige directe blootstelling aan chroom-6 op de tROM-locatie kan tot chronische longziekten leiden. De kans op een ziekte is groter naarmate zij er meer, vaker en/of langer aan zijn blootgesteld. Ook hangt het af van de manier waarop blootstelling aan chroom-6 plaatsvond. Dat kon door inademing, contact met de huid en inslikken. Naast de aard van de blootstelling op de tROM-locatie, bepalen andere zaken of werknemers ziek worden. Dat kan ander werk zijn, een blootstelling aan andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid om na een blootstelling een ziekte te krijgen. Het RIVM blijft volgen of er nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor een verband tussen chroom-6 en ziekten.

Abstract

Between 2004 and 2012, approximately 800 unemployed persons took part in the tROM reintegration project run by the municipality of Tilburg. They were legally obliged to acquire work experience in this way in order to be eligible for social welfare benefits. The participants in the tROM project helped restore museum trains, by removing old layers of paint from them, in a NedTrain workshop in Tilburg. In 2015, there were signs that the paint layers had contained a hazardous substance, chromium-6.

In January 2019, RIVM published an overview of health effects and diseases that can be caused by chromium-6. Risk assessment was also carried out at that time to determine whether exposure to chromium-6 during the restoration activities at the tROM site may have led to these diseases.

In 2019, RIVM updated this research based on the latest scientific knowledge. This revealed that chromium-6 is also suspected of causing laryngeal cancer. RIVM has therefore assessed what this means for participants of the tROM project and their project supervisors from the municipality of Tilburg who came into contact with chromium-6 during these activities. It appears that they could have developed, or may in the future develop, laryngeal cancer as a result of the exposure at the tROM site.

In January 2019, it was already concluded that direct and indirect exposure to chromium-6 at the tROM site may have caused the following diseases: lung cancer, nasal and paranasal sinus cancer, stomach cancer, chromium 6-related allergic asthma and rhinitis, allergic contact dermatitis and perforation of the nasal septum due to chromium ulcers. Long-term direct exposure to chromium-6 at the tROM site can lead to chronic lung diseases.

The risk of developing these diseases is greater the more, the more often, and/or the longer a person is exposed. It also depends on the way of exposure to chromium-6, for example by inhalation, skin contact and ingestion. In addition to the nature of the exposure at the tROM site, other factors also determine whether participants and project supervisors become sick. These factors may include other work, exposure to other substances, lifestyle and individual susceptibility to acquiring a disease after exposure.

RIVM is continuing to monitor new scientific indications of links between chromium-6 and diseases.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2826 kb