Go to abstract

Samenvatting

Om de risico's van nanomaterialen te kunnen inschatten en beheersen, zijn enkele aanpassingen nodig in de Europese chemicalienwetgeving REACH. De gegevens over stoffen waar REACH standaard om vraagt, zijn namelijk onvoldoende om de specifieke eigenschappen van nanomaterialen te bepalen. Hetzelfde geldt voor het bepalen van de invloed van deze eigenschappen op het gedrag en de effecten van nanomaterialen in mens en milieu. Dit blijkt uit onderzoek van RIVM naar de geschiktheid van REACH voor nanomaterialen. Het instituut stelt daarom een aangepaste set minimum informatievereisten voor, voor alle te registreren nanomaterialen onder REACH, ongeacht de omvang van productie en import. Deze vereisten maken het mogelijk de risico's van nanomaterialen te beoordelen. Het gebruik van nanomaterialen neemt de laatste jaren sterk toe. Nanomaterialen worden vooralsnog gedefinieerd als stoffen waarvan de deeltjes minstens een dimensie kleiner dan honderd nanometer hebben. Vanwege hun afmeting hebben ze specifieke eigenschappen. Wetgeving moet erop gericht zijn de potentiele gevaren en risico's van deze nanomaterialen te beheersen. Aan de hand van een hypothetische registratie van nanozilver is onderzocht of REACH geschikt is om een veilig gebruik van nanomaterialen vast te stellen. Hieruit bleek onder andere dat een definitie van nanomateriaal ontbreekt, en dat de juiste maateenheid om de schadelijkheid en blootstelling in uit te drukken nog niet bekend is. Ook is de verplichte standaardinformatie ontoereikend om de blootstelling en gevaren in te kunnen schatten, en om het nanomateriaal goed te kunnen karakteriseren. Mede door de laatste beperking is niet vast te stellen in hoeverre de nanovorm van een stof overeenkomt met de niet-nanovorm van dezelfde stof. Bovendien is het onduidelijk of de huidige extrapolatiemethoden in de risicobeoordeling en de maatregelen om risico's te beheersen geschikt zijn voor nanomaterialen. Deze methoden en maatregelen zijn immers vastgesteld voor niet-nanomaterialen.

Abstract

Some adjustments are needed in the European chemicals legislation REACH to assess and control the risks of nanomaterials. The information on substances to be provided under REACH is not sufficient to determine the specific properties of nanomaterials, nor to assess how these properties affect their behaviour and effects in humans and the environment. RIVM concluded this following research into the suitability of REACH for nanomaterials. RIVM therefore proposes an adapted set of minimum information requirements, to be applied to all nanomaterials to be registered under REACH, independent of their volume of production and import. These requirements allow a risk assessment of nanomaterials. Over the last years the use of nanomaterials has strongly increased. As yet, nanomaterials are defined as substances of which the discrete parts have at least one dimension smaller than one hundred nanometres. Due to their nanosize they have specific properties. Legislation should focus on controlling the potential hazards and risks of these nanomaterials. By conducting a hypothetical registration of nanosilver it was investigated whether REACH is suitable for assessing the safe use of nanomaterials. From this it appeared that no definition of a nanomaterial is present, and that a relevant measure for expressing harmfulness and exposure is as yet not known. In addition, the standard information requirements are insufficient to assess hazard and exposure. They are also insufficient for a proper characterisation of the nanomaterial. Consequently, it cannot be determined to what extent the nanoform of a substance corresponds to the non-nanoform of the same substance. Furthermore, it is unclear whether current risk reduction measures and extrapolation methods in risk assessment, as established for non-nanomaterials, are applicable to nanomaterials.

Overig

Grootte
1.09MB