Go to abstract

Samenvatting

De registratie van en het toezicht op natte koeltorens is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een inventarisatie door het RIVM. Een natte koeltoren koelt een gebouw of een industrieel proces door water te vernevelen en te verspreiden. In een natte koeltoren zijn de omstandigheden optimaal voor groei van legionellabacteriën. Met de verspreiding van de waternevel kunnen legionellabacteriën in de lucht terechtkomen die mensen inademen. Een besmetting met legionella kan leiden tot een acute infectie van de luchtwegen. Eigenaren van nieuwgeplaatste natte koeltorens zijn daarom verplicht om deze te melden. Eigenaren van nieuwe én bestaande natte koeltorens moeten aan een aantal eisen voldoen om besmettingen van natte koeltorens met legionellabacteriën te voorkomen. Toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het registreren en controleren van de gemelde natte koeltorens. Het RIVM inventariseerde hoe het toezicht op natte koeltorens er voor staat. Hiervoor zijn toezichthouders zoals Regionale Omgevingsdiensten, gemeenten en provincies geïnterviewd. Daaruit blijkt dat de registratie van natte koeltorens onvolledig is. De geïnterviewde toezichthouders zijn niet actief bezig met het opsporen van natte koeltorens en ze geven aan dat eigenaren van natte koeltorens deze ook niet allemaal melden. Het toezicht bestaat vaak alleen uit controle van de papieren. Natte koeltorens worden erg weinig ter plaatse gecontroleerd. Volgens de geïnterviewde toezichthouders kan de rijksoverheid een belangrijke rol spelen bij een duidelijke en actieve communicatie over het belang van toezicht op natte koeltorens en taken en verantwoordelijkheden bij dit toezicht. Ze geven ook aan behoefte te hebben aan ondersteunende richtlijnen voor het uitvoeren van het toezicht. Goede registratie en goed toezicht zorgen ervoor dat er sneller zicht is op een besmette koeltoren. Door snel ingrijpen kunnen legionella-infecties bij mensen voorkomen worden. Wanneer er toch legionella-infecties optreden, kan sneller onderzocht worden of een besmette natte koeltoren de bron is als bekend is waar natte koeltorens staan. Hoe sneller een bron van legionella wordt opgespoord, hoe sneller maatregelen genomen kunnen worden om nieuwe infecties en zieke personen te voorkomen.

Abstract

As evidenced by an inventory drawn up by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), there is still room for improvement with regard to the registration and monitoring of wet cooling towers. A wet cooling tower cools a building or an industrial process by vaporizing water and discharging the water vapour. Wet cooling towers provide optimal conditions for growth of Legionella bacteria. The discharge of water vapour can release Legionella bacteria into the air, which may then be inhaled. The inhalation of Legionella bacteria can result in acute respiratory infection. Owners of newly installed wet cooling towers are therefore obliged to report them to the appropriate authorities. Owners of both new and existing wet cooling towers must satisfy a number of requirements in order to prevent contamination of wet cooling towers with Legionella bacteria. Regulatory authorities are responsible for the registration and monitoring of the wet cooling towers reported. The RIVM has drawn up an inventory of the state of affairs with regard to monitoring of wet cooling towers. Regulatory authorities such as Regional Environmental Agencies (Regionale Omgevingsdiensten), municipal and provincial authorities were interviewed to this end. This revealed that the registration of wet cooling towers is incomplete. The regulatory authorities interviewed are not actively involved in the identification of wet cooling towers, and indicated that not all owners of wet cooling towers report them. In many cases, monitoring consists only of checking of the papers. Wet cooling towers are rarely inspected on site. According to the regulatory authorities interviewed, the central government can play a key role in clear and active communication on the importance of monitoring of wet cooling towers and the tasks and responsibilities involved in this monitoring. They also expressed a need for supporting guidelines for implementation of the monitoring process. Proper registration and effective monitoring will ensure that contaminated cooling towers are identified more quickly. Prompt intervention can prevent Legionella infections. If Legionella infections do occur, a contaminated wet cooling tower can be identified as the source more quickly if the locations of wet cooling towers are known. The quicker a source of Legionella is identified, the sooner measures can be taken to prevent new infections and disease.

Overig

Grootte
753KB