Natural Capital Model

Natural Capital Model

Go to abstract

Samenvatting

Groen en water (natuurlijk kapitaal) is belangrijk voor de Nederlandse steden. Het draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving en heeft voordelen voor bewoners en bedrijven. Bij stedelijk ontwikkeling is daar vaak onvoldoende aandacht voor en krijgen de economische belangen voorrang. De 'maatschappelijke baten' van groen en water kunnen daardoor verloren gaan. Het RIVM presenteert modellen die acht maatschappelijke baten van stedelijk groen en water in beeld brengen. Het gaat om effecten van groen op de verkoeling van de stad, op de gezondheid, en op de luchtkwaliteit, effecten van water en groen op huizenprijzen, effecten van groen op energiebesparing door de beschutting van bomen, energieopwekking uit (snoei)restanten van groen, houtproductie, en ten slotte de aanwezigheid van groen om koolstofdioxide af te vangen om effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De modellen geven ook aan welke effecten stedenbouwkundige plannen zullen hebben op de aanwezigheid van groen en water in steden. De modellen worden gebruikt voor de kaarten die zijn ontwikkeld voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Ook leveren ze input voor het landelijke Natuurlijk Kapitaal Model. Dit landelijke model wordt ontwikkeld zodat de manieren om maatschappelijke baten te berekenen voor elke beleidsvraag hetzelfde zijn. Het RIVM heeft de rekentool voor baten van groen en water in de stad (TEEB-Stad) in beheer gekregen en zal hem verder ontwikkelen. In dit rapport staat beschreven hoe de modellen zijn opgezet en welke uitkomsten de modellen leveren. De eerste versies van de modellen worden beschreven en toekomstige ontwikkelingen van het Natuurlijk Kapitaal Model worden belicht.

Abstract

Urban green and water (natural capital) is important for Dutch towns and cities. It contributes to a healthy, attractive living environment and has benefits for residents and companies. Urban green and water receive insufficient attention in city planning, compared to economic interests. The 'societal benefits' of urban green and water can be lost as a result. RIVM presents models that map eight social benefits of urban green and water.

The model captures the effects of green and water in terms of urban cooling, health, air quality, the effects of water and urban green on house prices, the effects of urban green on energy-saving due to the shelter provided by trees, energy generated from green waste (pruning), wood production and lastly the presence of urban green in order to absorb carbon dioxide and counteract the effects of climate change. The models also show which effects urban development plans will have on the presence of greenery and water in towns and cities.

The models are used for maps that have been developed for the Atlas of Natural Capital. They also provide input for the national Natural Capital Model. This national model is being developed so that the way the societal benefits are calculated is the same for each policy issue.

RIVM has been asked to manage the calculation tool for the social benefits of urban green and water (TEEB-Stad) and is going to continue developing it. This report describes how the models have been structured and which outcomes they generate. It describes the initial versions of the model and clarifies future developments of the Natural Capital Model.

Overig

Grootte
1.48MB