Go to abstract

Samenvatting

Humaan- en ecotoxicologische risicogrenzen zijn de basis voor het afleiden van normen voor chemische stoffen voor bodem, water en lucht. De overheid hanteert deze kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het (inter)nationale stoffenbeleid. Voor humane risico's van genotoxische carcinogenen accepteert de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een kans op kanker van ten hoogste een op een miljoen per leven. Dit is 100 maal strenger dan het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor de mens van een op 10.000 per leven in de officiele Nederlandse beleidsdocumenten. Als gevolg hiervan werken verschillende beleidskaders met een uiteenlopende interpretatie van het begrip MTR. Dit rapport licht de achtergronden van het probleem toe. Het RIVM doet aanbevelingen om de onduidelijkheid op te heffen rond de definitie van het MTR voor deze groep van stoffen.

Abstract

Human-toxicological and ecotoxicological risk limits are used to set environmental standards for soil, water and air. For genotoxic carcinogens, the European Water Framework Directive (WFD) accepts an additional life-time cancer risk of one per million. This is a factor of 100 more stringent than the Maximum Permissible Concentration (MPC) of one per 10000 as defined in the official Dutch policy documents. As a consequence, the interpretation of the term MPC differs among different policy frameworks. This report focuses on the backgrounds of the problem and gives recommendations to clarify the definition of the MPC for this specific group of compounds.

Resterend

Grootte
457KB