Unconventional sources for the supply of drinking water in the Netherlands. Attention points for consideration

Unconventional sources for the supply of drinking water in the Netherlands. Attention points for consideration

Go to abstract

Samenvatting

Naar verwachting zal de vraag naar drinkwater de komende jaren in Nederland stijgen. Dat komt onder andere door de verwachte economische groei, de bevolkingsgroei en door klimaatverandering. Het is daardoor niet meer onder alle omstandigheden vanzelfsprekend, zoals tijdens warme zomers, dat er genoeg drinkwater is.

Om die tekorten op te vangen, kunnen andere bronnen dan het gebruikelijke zoet grond- en oppervlaktewater de voorraad aanvullen. Een voorbeeld is brak grondwater, dat wat zouter is omdat het bij de overgang van zoet naar zout water ligt. Dit wordt nu in enkele regio’s getest, zodat er over een paar jaar drinkwater uit kan worden bereid. Ook andere mogelijkheden moeten nog worden onderzocht.

Het RIVM heeft uitgezocht welke regionale initiatieven om andere bronnen te gebruiken er al zijn. Ook heeft het op een rij gezet wat nodig is om ongebruikelijke bronnen voor drinkwater in te zetten. Bijvoorbeeld of er genoeg van is, of die hoeveelheid er altijd is, of de kwaliteit goed genoeg is en of de winning technisch haalbaar is. Daarna wordt gekeken of de winning in de omgeving is in te passen en duurzaam is, en wat de maatschappelijke kosten versus de baten zijn.

Deze kennis helpt overheden en drinkwaterbedrijven om af te wegen of een ongebruikelijke bron haalbaar is. De kansrijkste locaties kunnen daarna gedetailleerder worden uitgezocht en vergeleken, om tot de beste locaties te komen. Zo kan in een regio een maatschappelijk gedragen keuze worden gemaakt die rekening houdt met alle watergebruikers.

Het RIVM beveelt aan regionaal uit te zoeken wat de vraag is naar drinkwater, naar watergebruik voor landbouw en natuur, en hoeveel daarvoor beschikbaar is. Zo wordt duidelijk of ongebruikelijke bronnen kunnen helpen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten.

Abstract

The demand for drinking water in the Netherlands is expected to increase in the coming years. The reasons for this include the expected economic growth, population growth, and climate change. It can therefore not always be taken for granted that there will always be sufficient drinking water under all circumstances, for example during warm summers.

In order to deal with any such shortages, other sources can supplement the usual ones such as groundwater and surface water. One example is brackish groundwater, which is a bit more saline due to its location in the transition zone from freshwater to saline water. This is now being tested in several regions so that it can be used to produce drinking water a few years from now. Other options also still need to be investigated.

RIVM has investigated which regional initiatives already exist for making use of other sources. It has also made a list of what is needed to make use of unconventional sources for drinking water. These include issues such as whether the quantity is always sufficient, whether the quality is good enough, and whether the exploitation is technically feasible. The next step is to determine whether the exploitation can be integrated into the environment and is sustainable and what the balance between the societal costs and benefits is.

This knowledge helps government bodies and drinking water companies to evaluate whether an unconventional source is feasible. The most promising locations can then be investigated in more detail and compared to each other in order to identify the best locations. This makes it possible to make regional choices that are in the interest of society as a whole and that take all users of water into account.

RIVM recommends carrying out investigations per region into the demand for drinking water, the amount of water used for agriculture and nature, and the quantity of water available for such purposes. This will make it clear whether unconventional sources can help in achieving a better balance between demand and supply.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
875 kb