Study of Perception of the Home Environment (OBW) Annoyance and sleep disturbance in 2022

Study of Perception of the Home Environment (OBW) Annoyance and sleep disturbance in 2022

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat)) wil weten hoe bewoners in heel Nederland hun woonomgeving beleven. Het ministerie laat dat sinds 1977 onderzoeken; sinds 2003 door het RIVM. Het onderzoek brengt onder andere in kaart hoe bewoners geluid, trillingen, geur en veiligheid in de woonomgeving ervaren. Sinds 2019 wordt dit onderzoek elk jaar gedaan.

In 2022 hadden mensen nog steeds vooral ernstige hinder van bronnen vlak bij hun woning, zoals wegverkeer, buren en bouw- en sloopactiviteiten. Van andere bronnen die ernstige hinder veroorzaken, zoals fabrieken en bedrijven, en railverkeer, hadden ze in 2020 juist minder last. De hinder van deze bronnen is in 2022 weer toegenomen.

De belangrijkste geluidbronnen voor hinder en slaapverstoring blijven wegverkeer en buren. In 2022 zorgde de categorie Wegverkeer op wegen tot 50 kilometer per uur voor de meeste hinder. Wegverkeer en buren blijven ook de belangrijkste bronnen van hinder en slaapverstoring door trillingen. Wat geurhinder betreft zijn open haarden en allesbranders en barbecue en vuurkorven in 2022 de belangrijkste bronnen. In 2020 en 2021 zorgden buren voor de meeste geurhinder.

De belangrijkste bron van bezorgdheid blijft wonen bij een risicovol bedrijf of industrie (2019-2022). Wat betreft de effecten van omgevingsfactoren zijn mensen het meest bezorgd over effecten op hun gezondheid door de luchtkwaliteit rond huizen. Dat was ook zo in 2019, 2020 en 2021. Mensen hebben in 2022 ongeveer dezelfde verwachtingen over de ontwikkeling van de buurt of over geluid in hun omgeving als in de jaren ervoor.

In 2022 namen bijna 2.204 inwoners van Nederland van zestien jaar en ouder deel aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen (Onderzoek Beleving Woonomgeving, OBW). Het RIVM deed het onderzoek samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

Abstract

The Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W) wants to know how residents across the Netherlands experience their home environment. It has commissioned research in this area since 1977. Since 2003, this has been conducted by RIVM. Among other things, the study maps out how residents experience noise, vibrations, odours and safety in the home environment. This study has been carried out each year since 2019.

In 2022, people remained particularly affected by sources close to their home, such as road traffic, neighbours and construction and demolition activities. Other sources of severe annoyance, such as factories and businesses, as well as rail traffic, caused them more trouble than in 2020. Annoyance levels caused by these sources saw another increase in 2022.

The main sources of noise that caused annoyance and sleep disturbance remained road traffic and neighbours. In 2022, road traffic on roads with speeds of up to 50 kilometres per hour was the main source of annoyance. Road traffic and neighbours also remained the main sources of annoyance and sleep disturbance caused by vibrations. The main sources of odour annoyance in 2022 were fireplaces, multifuel stoves, barbecues and fire baskets. In 2020 and 2021, neighbours were the main source of odour annoyance.

The main cause of concern remained ‘living in the vicinity of a high-risk enterprise or industry’ (2019–2022). As for the effects of environmental factors, people were most concerned about the health effects of the air quality in residential areas. This was the same in 2019, 2020 and 2021. In 2022, people had roughly the same expectations about the development of their neighbourhood or noise in their environment as in previous years.

In 2022, almost 2,204 residents of the Netherlands aged 16 and over took part in this study by completing the questionnaire (Study of Perception of the Home Environment, or OBW). RIVM carried out this study in cooperation with Statistics Netherlands (CBS).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1467 kb