Go to abstract

Samenvatting

Sinds september 2004 werkt het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM aan kiesBeter.nl. Dit is de naam van de te ontwikkelen portal waar consumenten toegang wordt geboden tot samenhangende en vraaggerichte informatie over gezondheid, zorg en zorgverzekeringen. Burgers hebben veel vragen over de zorg, over ziektes, behandelingen of verzekeringen. De op stapel staande veranderingen in het zorgstelsel leggen de keuzes voor zorgverzekeringen en behandelingen steeds dichter bij de consument / patient. Om deze keuzes verantwoord te kunnen maken is het noodzakelijk dat men over de juiste informatie beschikt. KiesBeter.nl zal op een eenvoudige manier betrouwbare informatie over zorg en gezondheid presenteren. In dit ontwerprapport presenteren we de uitgewerkte plannen voor kiesBeter.nl in 2005. Op de agenda staan een keuzegids voor zorgverzekeringen, medicijnkosten, ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en huisartsen. Ook informatie met betrekking tot klachten, ziekten, preventie en patienten- en consumentenorganisaties wordt in de loop van 2005 via kiesBeter.nl gepresenteerd. Tijdens de bouw en de verdere ontwikkeling van kiesBeter.nl zal steeds nagegaan worden aan welke informatie de gebruikers behoefte hebben. Het doel is kiesBeter.nl zo te ontwikkelen, dat consumenten met vragen over gezondheid en zorg zich als eerste richten tot kiesBeter.nl. Het toegankelijk maken van beschikbare informatie voor burgers vereist goede kennis en vaardigheden op het gebied van marktonderzoek, marketing en communicatie. Hier zal dan ook speciaal aandacht aan worden besteed.

Abstract

Since September 2004 RIVM's Centre for Public Health Forecasting (VTV) in the Netherlands has been working on the development of an Internet portal for the general public called kiesBeter.nl ('Make a better choice'). Via this portal, consumers will have access to integrated information on health, care and healthcare-insurance services, and be able to get answers to their questions on these items. Members of the public always have a lot of questions on disease, treatment and healthcare insurance. The planned changes in the healthcare system will also mean that consumers/patients will have to make more of their own decisions on healthcare insurance and treatment. People will therefore need more accurate information to be able to make choices. KiesBeter.nl hopes to satisfy this need by supplying easily accessible and reliable information on health and care. Here, we present the 2005 detailed draft programme for kiesBeter.nl, including a guide to healthcare insurance, costs of medicines, hospitals, physicians, nursing services, care and homecare facilities, and care for the mentally retarded. The information service for reporting complaints and illnesses, and information on illness, and preventive and patient organizations is expected to be up and running in the course of 2005. The specific needs of visitors to the site will continue to be inventoried during construction and development of the portal. However, making material accessible to the general public demands sound knowledge and skills in communication, marketing & marketing research - all points that will be receiving extra attention.

Overig

Grootte
2.49MB