Go to abstract

Samenvatting

De zorg voor de kwaliteit van het grondwater valt nu onder de Wet bodembescherming, maar gaat in de toekomst deel uitmaken van de Omgevingswet. Vanwege deze overgang worden de regels voor het beheer van de grondwaterkwaliteit op termijn herzien. Het RIVM presenteert daarom een aantal opties voor de herziening van het beoordelingskader. Ze zijn bedoeld als inhoudelijke bijdrage voor discussie en voor toekomstige besluitvorming. De opties betreffen een actualisatie en vereenvoudiging van het normenkader en de aansluiting bij de doelen en verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook is geconstateerd dat de stoffenlijsten voor normen van aanpalende milieudomeinen, zoals voor bodem en oppervlaktewater, onderling verschillen en meer synergie daarin gewenst is. Een belangrijke optie is om meer aandacht te geven aan de beoordeling van de kwaliteit van grondwater in de gebieden waar drinkwater wordt gewonnen. Onderdeel van de voorgestelde kwaliteitsbeoordeling is het model GRADE (Groundwater Risk Assessment near Drinking water Extractions) dat het risico van een verontreiniging voor de winning van drinkwater berekent. Dit model is momenteel in ontwikkeling en houdt rekening met de kwaliteitseisen die aan de winning van grondwater worden gesteld en de mate waarin stoffen worden verdund en afgebroken in het grondwater. Dit kan een oplossing bieden voor de huidige problematiek in grondwaterbeschermingsgebieden, die wordt veroorzaakt door het verschil tussen normen voor grondwater nabij winningen en normen voor de aanpak van grondwaterverontreiniging vanuit bodembeheer. Aanbevolen wordt om de verschillende opties samen met de betrokken overheden uit te werken en het GRADE-model verder te ontwikkelen en te valideren.

Abstract

Ensuring the quality of groundwater is currently part of the remit of the Soil Protection Act, but in future will come under the Environment and Planning Act. Because of this transition, the rules relating to the management of the quality of groundwater are being reviewed. The National Institute for Public Health and the Environment is therefore presenting a number of options for the revision of the assessment framework. They are intended as a contribution towards the discussion and towards future decision making.

The options involve a modernisation and simplification of the framework of standards and are more closely in keeping with the aims and obligations of the European Water Framework Directive. It has also been noted that the lists of substances for standards of adjacent environmental fields, such as for soil and surface water, are not consistent and that therefore greater synergy is needed in these areas.

An important option is to focus more strongly on the assessment of the quality of groundwater in areas where drinking water is extracted. Part of the proposed quality assessment is the GRADE (Groundwater Risk Assessment near Drinking Water Extractions) model, which calculates the risk of contamination when extracting drinking water. The model, which is currently under development, takes account of the quality requirements relating to the extraction of drinking water, and the degree to which substances are diluted and degradated in the groundwater. This represents a possible solution to the current problems in groundwater protection areas that arise as a result of the differences between the standards that apply to groundwater near extraction areas and those applied by soil management bodies when tackling groundwater contamination.

It is recommended that the various options be examined in greater detail in partnership with the relevant government bodies, and that the GRADE model be developed further and validated.

Resterend

Grootte
1.47MB