Go to abstract

Samenvatting

Deze studie handelt over mogelijke emissies van N-nitrosoamines, polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen bij secundaire aluminiumsmelterijen in het bijzonder bij Aluminium Hardenberg B.V. te Hardenberg. N-nitrosoamines kunnen mogelijk aanwezig zijn in snijvloeistoffen uit het aluminiumschroot en gevormd worden uit componenten die aanwezig zijn in snijvloeistoffen. Met betrekking tot mogelijk aanwezige hoeveelheden N-nitrosoamines kan geen schatting worden gemaakt. PCDD's en PCDF's kunnen mogelijk voorkomen in snijvloeistoffen uit het aluminiumschroot en gevormd worden uit componenten uit snijvloeistoffen en de kunststoffen/verfstoffenfractie. Als PCDD's en/of PCDF's voorkomen zal de totale hoeveelheid die per gewichtseenheid (filterstof) of per volume-eenheid (vliegstof) vrijkomt bij secundaire aluminiumsmelterijen waarschijnlijk beduidend lager zijn dan de hoeveelheid die vrijkomt bij afvalverbrandingsinstallaties. Daarbij zij aangetekend dat voor de afschatting van een en ander vooral gekeken moet worden naar de 15 meest toxich geachte PCDD/PCDF verbindingen. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen zullen waarschijnlijk in zeer lage concentraties of in het geheel niet aanwezig zijn.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB