Verf en microplastics. Verkenning van mogelijkheden om het gebruik en de uitstoot van microplastics uit verf te minimaliseren. In gesprek met de verfsector

Verf en microplastics. Verkenning van mogelijkheden om het gebruik en de uitstoot van microplastics uit verf te minimaliseren. In gesprek met de verfsector

Go to abstract

Samenvatting

Microplastics zijn kleine kunststofdeeltjes die bestaan uit polymeren. Deze deeltjes komen in het milieu terecht, waar ze schadelijk kunnen zijn voor dieren en planten. Microplastics zitten onder andere in verf. Door vaste polymeren (primaire microplastics) aan verf toe te voegen ontstaan verflagen die oppervlakten kunnen bedekken en beschermen. Ze komen eruit vrij als gedroogde verflagen verweren of worden geschuurd. Dan noemen we ze secundaire microplastics. Het RIVM heeft een brede groep van belanghebbenden uit de verfsector gevraagd wat zij doen om de uitstoot van microplastics uit verf te beperken. De verfsector blijkt zich ervan bewust te zijn dat microplastics problemen kunnen geven in het milieu. Maar ze zijn er niet actief mee bezig om de uitstoot te verkleinen. Volgens hen is de uitstoot niet te voorkomen. De polymeren zijn nodig om een verflaag aan te brengen die oppervlakten langdurig bedekt en beschermt. Er bestaan nog weinig verfproducten zonder polymeren. Deze zijn (nog) niet geschikt voor alle toepassingen van verf. De verfsector heeft wel indirect maatregelen genomen die de uitstoot verkleinen. Zo hebben ze verf ontwikkeld die veel langer goed blijft en blijft zitten; bijna twee keer zo lang. Ook geeft de sector aan dat professionele schilders maatregelen nemen om de uitstoot van verfdeeltjes en stof tijdens het werk te verminderen. Zo gebruiken zij standaard een apparaat dat schuursel opvangt tijdens het schuren. Voor doe-het-zelf klussers is onbekend of zij ook zulke maatregelen nemen en of dat mogelijk is. Ook spoelen doe-het-zelf klussers kwasten met verf op waterbasis af onder de kraan. Dit is niet wenselijk. Het is nu niet duidelijk hoeveel microplastics worden uitgestoten tijdens de productie, het gebruik en de afvalverwerking van verf. Het is wenselijk dat hierover meer gegevens beschikbaar komen om maatregelen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door metingen in het milieu. Daarnaast is het belangrijk dat de hele keten nadenkt over maatregelen om de uitstoot te verminderen.

Abstract

Microplastics are small plastic particles that consist of polymers. These particles end up in the environment where they can harm animals and plants. Paints also contain microplastics. By adding solid polymers (primary microplastics) to paints, paint layers are formed that can cover and protect surfaces. They are released when dried paint layers break down or are sanded. Then we call these secondary microplastics.

RIVM asked a large group of stakeholders in the paint sector what they do to limit the release of microplastics from paints. The paint sector is aware that microplastics can cause problems in the environment, but they do not actively try to reduce the emissions. They believe that the emission cannot be avoided and that the polymers are needed to create a paint layer that can cover and protect surfaces for a long time. There are still only a few paint products available without polymers. These are not (yet) suitable for all paint applications.

The paint sector has taken indirect measures to lower the emission. They have, for example, developed paints that last much longer; almost twice as long. The sector also indicates that professional painters are taking measures to reduce the release of paint particles and dust during work. They normally use a device that collects particles during sanding.

It is unknown whether do-it-yourself handymen also take these measures and whether this is possible. Also, they rinse brushes with water-based paints in the sink. This is not advisable.

Currently it is unclear how many microplastics are released during the production, use and disposal of paints. More data on this is needed in order to be able to take measures, for example via measurements in the environment. It is also important that the entire paint sector thinks about measures to lower emissions.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
30 kb